Finančni rezultati Skupine Telekom Slovenije

Na čisti dobiček Skupine Telekom Slovenije v višini 1,6 milijona evrov (načrtovanih 63 milijona evrov) so vplivali enkratni dogodki, zamik nekaterih aktivnosti, načrtovanih za leto 2014, v leto 2015 (konsolidacija trga v Makedoniji) in oblikovanje rezervacij v Sloveniji.

Poudarki leta 2014

  1. Čisti prihodki od prodaje Skupine Telekom Slovenije so dosegli 756,5 milijona evrov in so za 3 % nižji kot v letu 2013, kar odraža predvsem zniževanje cen storitev elektronskih komunikacij značilo za celoten evropski trg.
  2. Čisti dobiček je znašal 1,6 milijona evrov.

Pomembnejši kazalniki poslovanja Skupine Telekom Slovenije25

v tisoč EUR 2014 2013* Ind.
14/13
Čisti prihodki od prodaje 756.454 779.360 97
Drugi prihodki od poslovanja 8.442 19.819 43
Poslovni prihodki skupaj 764.896 799.179 96
EBITDA 170.051 239.868 71
Delež EBITDA v čistih prihodkih od prodaje 22,5% 30,8% 73
EBIT 11.412 71.540 16
Donosnost prodaje = EBIT/čisti prihodki od prodaje (RoS) 1,5% 9,2% 16
Čisti poslovni izid 1.594 51.057 3
Sredstva 1.343.421 1.391.869 97
Kapital 693.901 758.582 91
Donosnost sredstev (ROA) 0,1% 3,5% 3
Donosnost kapitala (ROE) 0,2% 6,8% 3
Razmerje med kapitalom in sredstvi (Equity Ratio) 51,7% 54,5% 95
Neto finančni dolg 344.057 341.807 101
NFD / EBITDA 2,0 1,4 142
Investicije v osnovna sredstva (CAPEX) 176.481 113.289 156
EBITDA – CAPEX -6.430 126.579 -
Delež EBITDA – CAPEX v EBITDA (Cash Margin) -3,8% 52,8% -
Število zaposlenih po stanju na dan 4.431 4.586 97
Delež naložb v poslovnih prihodkih 23,1% 14,2% 163

* Računovodski izkazi za primerjalno obdobje so v vseh nadaljnjih tabelah skladno z zahtevami MRS 1 in MRS 8 prilagojeni za spremembo računovodske usmeritve. Več v Računovodskem poročilu, od strani 140 dalje.

 

Rezultate poslovanja Skupine Telekom Slovenije v letu 2014 zaznamujejo enkratni dogodki, ki so imeli trenutni vpliv na poslovne rezultate skupine v letu 2014, v pretežni meri pa predstavljajo trden temelj za njeno poslovanje v prihodnje:

  • V začetku leta je Slovenijo prizadel žled, v sredini leta pa poplave. Žled je povzročil številne izpade električnega napajanja in močno poškodoval kabelsko omrežje Telekoma Slovenije, prav tako je bilo kabelsko omrežje poškodovano zaradi poplav. Sanacija kabelskega omrežja je zahtevala 6,2 milijona evrov.
  • Telekom Slovenije je aprila na dražbi frekvenc za zagotavljanje javnih mobilnih komunikacijskih storitev AKOS-a pridobil zadostno količino ustreznih frekvenčnih pasov, s katerimi bo svojim uporabnikom tudi v prihodnje zagotavljal najsodobnejše storitve in najboljšo pokritost v vrhunskem omrežju. Za nakup frekvenc je družba odštela 64,5 milijona evrov.
  • Delničarji so na 25. skupščini delničarjev v maju podprli nasprotni predlog o uporabi bilančnega dobička za leto 2013 ter tako sprejeli sklep, da se za dividende nameni celotni bilančni dobiček v višini 65,1 milijona evrov oziroma 10,00 evrov bruto na delnico.
  • V oktobru sta se Telekom Slovenije in Telekom Austria Group dogovorila za združitev operaterjev na makedonskem trgu. Zaradi zahtevnih postopkov in časa, ki je potreben za pridobitev soglasja s strani makedonskega regulatorja, je bila načrtovana konsolidacija poslovanja v Makedoniji iz zadnjega tromesečja 2014 zamaknjena v leto 2015.
  • Družba Blicnet v Bosni in Hercegovini je v juliju podpisala kupoprodajno pogodbo o nakupu 100-odstotnega deleža družbe Telrad Net, d.o.o., vendar postopek še ni zaključen. Načrtovani nakup predstavlja nadaljnjo krepitev položaja družbe Blicnet na bosanskem trgu.
  • Skladno s sprejetim Strateškim poslovnim načrtom za obdobje 2014 – 2018 je Telekom Slovenije z Vlado Gibraltarja v novembru podpisal kupoprodajno pogodbo za prodajo 50-odstotnega deleža v družbi Gibtelecom Limited. Transakcija je bila v celoti zaključena v decembru.
  • Telekom Slovenije je z družbo Simobil v decembru podpisal sporazum o ureditvi medsebojnih razmerij, s katerim sta družbi uredili odprta medsebojna razmerja in opredelili pogoje poslovnega sodelovanja v prihodnje. Podpis sporazuma predstavlja pomemben korak k zmanjšanju tveganj iz naslova tožbenih zahtevkov, s čimer se dodatno krepi vrednost družbe za lastnike.
  • Oblikovanih je bilo 43,6 milijonov evrov rezervacij.

Analiza izkaza poslovnega izida26

Poslovni prihodki Skupine Telekom Slovenije so dosegli 764,9 milijona evrov in so bili za 4 % nižji kot v letu 2013.

Čisti prihodki od prodaje so znašali 756,5 milijona evrov in so bili za 3 % nižji kot v letu 2013. Za 11,4 milijona evrov so bili nižji tudi drugi prihodki od poslovanja. Čisti prihodki od prodaje Telekoma Slovenije so bili v primerjavi z letom 2013 nižji predvsem zaradi nižjih prihodkov klasične govorne telefonije, kar je v skladu z upadanjem števila klasičnih priključkov in njihovega nadomeščanja z IP in mobilno telefonijo. Na nižje prihodke v mobilnem segmentu so vplivali manjši prihodki od pogovorov, zaradi naraščanja deleža naročniških paketov, ki vsebujejo večje količine storitev, in nižjih prihodkov iz gostovanja (nižje cene pogovorov v EU in vstop Hrvaške v EU). Na fiksnem segmentu pa je razlog ostra konkurenca na trgu širokopasovnih priključkov in ugodnejše ponudbe s ciljem ohranjanja ravni uporabnikov.

V družbah v Sloveniji so čisti prihodki od prodaje v primerjavi z doseženimi v letu 2013 višji za 4 %, predvsem zaradi družbe GVO, ki je povečala prihodke zaradi povečanega obsega del zaradi odprave napak posledic žledoloma na omrežju Telekoma Slovenije. Višje čiste prihodke od prodaje so dosegle tudi vse družbe izven Slovenije, vendar njihovo povečanje ne dosega obsega, ki bi nadomestil izpad prihodkov na domačem trgu.

Poslovni odhodki skupine so bili s 757,5 milijona evrov za 3 % višji kot leto prej, kar je posledica za 30 milijonov evrov višjih drugih odhodkov poslovanja. Ti so se povečali predvsem zaradi popravka in odpisa vrednosti terjatev na matični družbi oz. poravnave z družbo Si.mobil. Nadaljevali smo konsolidacijo poslovanja in prenovo ter optimizacijo procesov v Skupini Telekom Slovenije. Večino stroškov smo v primerjavi z letom 2013 znižali. Višji so bili le nabavna vrednost prodanega blaga in materiala, in sicer za 9 % ter stroški storitev za 2 %. Za 6 % je bila nižja tudi amortizacija, za 2 % so se znižali stroški dela.

Dobiček iz poslovanja pred obrestmi, amortizacijo in davki (EBITDA) je dosegel 170,1 milijona evrov. V čistih prihodkih od prodaje je imel 22,5-odstotni delež. Ob izločenih enkratnih vplivih v letu 2014 bi doseženi primerljivi EBITDA znašal 215 milijonov evrov.

Donosnost prodaje je bila 1,5-odstotna.

Dobiček iz poslovanja (EBIT) je znašal 11,4 milijona evrov.

Finančni prihodki so dosegli 17,1 milijona evrov, kar je 12,1 milijona evrov ali dvainpolkrat več v primerjavi z letom prej. Finančni odhodki v višini 20,5 milijona evrov so bili nižji za 10 % ali za 2,2 milijona evrov.

Skupina Telekom Slovenije je po obračunu davka iz dobička z odloženimi davki v višini 1,0 milijona evrov leto 2014 zaključila s čistim poslovnim izidom v višini 1,6 milijona evrov.

Analiza bilance stanja

Bilančna vsota je 31. 12. 2014 dosegla 1.343,4 milijona evrov. V primerjavi s predhodnim letom je bila nižja za 3 % oz. za 48,4 milijona evrov.

Dolgoročna sredstva so znašala 1.009,8 milijona evrov in so se zmanjšala za 8 %. Znižanje dolgoročnih sredstev temelji predvsem na prerazporeditvi dolgoročnih sredstev družb One in Digi Plus med sredstva za odtujitev (kratkoročna sredstva) v višini 63,6 milijona evrov. Zaradi odprodaje naložbe v družbi Gibtelecom so nižje tudi naložbe v pridružene družbe in skupne podvige v višini 44,4 milijona evrov. Posledično se je delež dolgoročnih sredstev v premoženju družbe zmanjšal za 3,8 odstotne točke in znaša 75,2 %.

Kratkoročna sredstva so znašala 333,7 milijona evrov. V primerjavi z zadnjim dnem predhodnega leta so bila za 14 % višja, predvsem zaradi evidentiranja sredstev za odtujitev družb One in Digi Plus v skupni višini 90,9 milijona evrov, med katere je preneseno tudi 63,6 milijona dolgoročnih sredstev omenjenih družb.

Vrednost kapitala in rezerv bila 693,9 milijona evrov. V strukturi bilančne vsote je predstavljala 51,7-odstotni delež.

Dolgoročne obveznosti v višini 444,6 milijona evrov so imele v sestavi bilančne vsote 33,1-odstotni delež. V primerjavi z letom prej so bile za 3 % višje, predvsem zaradi 37,9 milijona evrov višjih rezervacij.

Kratkoročne obveznosti v višini 204,9 milijona evrov so za 2 odstotka višje kot leto prej in predstavljajo 15,3-odstotni delež v strukturi bilančne vsote.

Poročanje po segmentih

Poročamo za naslednje segmente poslovanja: Slovenija, Makedonija, Kosovo in druge države, kjer za merilo segmentnega poročanja uporabljamo sedež opravljanja dejavnosti posamezne družbe.

Predstavitev poslovanja po segmentih temelji na osnovnih računovodskih izkazih družb Skupine Telekom Slovenije, prodaja med segmenti pa se vrednoti po tržni vrednosti.

Podrobnejše informacije podajamo v poglavju 3.2.2, pojasnila postavk skupinskih računovodskih izkazov in povzetek pomembnih računovodskih usmeritev Skupine Telekom Slovenije pa v točki 4. Poročanje po segmentih.

25 GRI G4-EC1
26 Več glej Računovodsko poročilo od strani 140 dalje.