Finančno upravljanje in poslovanje

Temeljni cilj finančne politike je zagotavljanje plačilne sposobnosti in dolgoročno vzdržne kapitalske strukture. Izvajanje finančne politike in določanje ključnih usmeritev s področja finančnega upravljanja za vse družbe v skupini je v pristojnosti matične družbe. Kapitalsko ustreznost in plačilno sposobnost na nivoju skupine smo zagotavljali z učinkovitim načrtovanjem in uravnavanjem denarnih tokov posameznih družb, upravljanjem s finančnim dolgom, kratkoročnim in dolgoročnim financiranjem v okviru skupine, optimiranjem obratnega kapitala in denarnih sredstev na računih posameznih družb ter obvladovanjem ključnih finančnih tveganj.

Poudarki leta 2014

  1. 10,3 % nižje finančne obveznosti v primerjavi z letom 2013.
  2. Izboljšana struktura ročnosti v korist dolgoročnih finančnih virov.
  3. Uspešna prva izdaja komercialnih zapisov.

Za namen rezervne likvidnosti je imela skupina na razpolago dolgoročne in kratkoročne revolving kreditne linije pri domačih in tujih bankah v skupni višini 196,5 milijona evrov. Skupna likvidnostna rezerva skupine je ob koncu leta 2014 znašala 229,8 milijona evrov, dodatno likvidnost so zagotavljali denar in limiti na transakcijskih računih ter kratkoročni depoziti pri bankah. Rezervne linije so predmet rednega obnavljanja.

V marcu 2014 so bili z namenom pridobitve alternativnih, nebančnih virov financiranja prvič izdani tudi devetmesečni komercialni zapisi v nominalni višini 50 milijonov evrov in z zapadlostjo v decembru 2014. Izdaja je bila pozitivno sprejeta s strani investitorjev, saj je izkazan interes za nakup znatno presegel vrednost izdaje.

Celotne finančne obveznosti skupine so ob koncu leta 2014 znašale 369,3 milijona evrov in so bile v primerjavi z letom 2013 nižje za 10,3 % kot rezultat rednega odplačevanja posojil skladno s posojilnimi pogodbami in znižanja obveznosti iz naslova nakupa deleža odvisne družbe. Večino finančnih obveznosti skupine so tvorile izdane obveznice in dolgoročna bančna posojila matične družbe.

Odvisne družbe se kratkoročno in dolgoročno zadolžujejo praviloma pri matični družbi, ki je nosilec financiranja skupine. Z notranjim financiranjem v okviru skupine in prerazporejanjem denarnih sredstev zagotavljamo izrabo sinergij iz naslova ugodnejših pogojev financiranja, ki veljajo za matično družbo, in učinkovitejšega upravljanja s sredstvi, kar skupaj zagotavlja optimizacijo neto finančnega rezultata. Hkrati tovrstno financiranje zmanjšuje posojilno izpostavljenost skupine navzven in zagotavlja večjo fleksibilnost pri uravnavanju likvidnosti vseh družb v skupini.

Sestava financiranja in neto dolg

Skupina Telekom Slovenije je ob koncu leta 2014 dosegla sestavo financiranja v razmerju 1,07 : 1 v korist kapitala v primerjavi s celotnimi obveznostmi. Kapital skupine se je znižal, kar je predvsem posledica izplačila dividend Telekoma Slovenije v višini 65,1 milijona evrov.

Poleg zmanjšanja finančnih obveznosti je v letu 2014 prišlo tudi do spremembe strukture njihove ročnosti, in sicer se je delež dolgoročnih finančnih virov povečal, kar je še dodatno prispevalo k doseganju finančne stabilnosti.

Struktura financiranja v skupini

Struktura financiranja v skupini

Struktura ročnosti finančnih obveznosti

Struktura ročnosti finančnih obveznosti

Sestava in gibanje neto finančnega dolga

Neto finančni dolg skupine je na zadnji dan v letu 2014 znašal 344,1 milijona evrov. Glede na leto 2013 se je kljub znižanju finančnih obveznosti povečal za 0,7 %, kar gre pripisati nižjemu stanju denarja in depozitov kot posledici izplačila dividend v višini 65,1 milijona evrov in nakupa mobilnih licenc v višini 64,5 milijona evrov.

Neto finančni dolg

Neto finančni dolg

Tržni viri financiranja in stroški zadolževanja

Struktura tržnih virov financiranja

Struktura tržnih virov financiranja

Razmerje med variabilnimi in fiksnimi (ter ščitenimi) tržnimi viri financiranja

Razmerje med variabilnimi in fiksnimi (in ščitenimi) tržnimi viri financiranja

Vsa prejeta posojila se obrestujejo z uporabo spremenljivih obrestnih mer, kuponska obrestna mera izdanih obveznic pa je fiksna in znaša 4,875 %. Ponderirani pribitek na spremenljivi del obrestne mere vseh posojil v skupini je konec leta znašal 5 bazičnih točk..

Izpolnjevanje finančnih zavez

Banke kot posojilodajalci zahtevajo, da skupina vzdržuje v posojilnih pogodbah opredeljene vrednosti določenih finančnih postavk in finančnih kazalnikov, pri čemer je posledica nedoseganja predpisanih vrednosti kazalnikov lahko razlog za predčasno zapadlost posojil v plačilo. Na 31. 12. 2014 so se dosegala vsa določila pogodb na ravni skupine.

Revizija bonitetne ocene

V decembru 2014 je mednarodna bonitetna hiša Moody‘s Investors Service Ltd. objavila novo bonitetno poročilo, s katerim je potrdila bonitetno oceno iz decembra 2013 na ravni Ba2 in ohranila negativne prihodnje obete. Po oceni Moody‘s naj bi zaostrene makroekonomske razmere v državi ter povečani regulatorni in konkurenčni pritiski tudi v prihodnje vplivali na poslovanje družbe Telekom Slovenije in njene poslovne rezultate. V bonitetni hiši Moody‘s oceno utemeljujejo s povečanim pritiskom na likvidnostno pozicijo družbe, zlasti v luči tveganja refinanciranja obstoječih obveznosti in visoke odvisnosti od domačega bančnega sistema. Del ocene predstavlja tudi negotovost, ki je povezana z nameravano prodajo deleža družbe.

Upravljanje tveganj

Pri upravljanju finančnih tveganj smo največ pozornosti namenjali tveganju likvidnosti in solventnosti ter obrestnemu in kreditnemu tveganju. Podrobnejši opis procesov upravljanja finančnih tveganj v družbi je podan v poglavju Upravljanje tveganj.