Naložbe v osnovna sredstva in finančne naložbe

Naložbe v osnovna sredstva27

V Skupini Telekom Slovenije smo za naložbe v gradnjo, posodobitev in razvoj omrežij ter storitev namenili 176,5 milijona evrov. To je za 56 % oz. za 63,2 milijona evrov več kot v letu 2013 in predstavlja 23,1 % delež v poslovnih prihodkih. Od tega smo za naložbe Telekoma Slovenije vključno z nakupom licenc za frekvenčni prostor (frekvenčnin) v višini 64,5 milijona evrov namenili 151,2 milijona evrov, preostali del pa za naložbe v razvoj omrežij v jugovzhodni Evropi.

Naložbe v osnovna sredstva

Skupina Telekom Slovenije 176.481 113.289 156
v tisoč EUR 2014 2013 Ind.
14/13
Telekom Slovenije 151.158 72.890 207
Druge družbe v Sloveniji 1.560 3.034 51
Ipko – Kosovo 13.944 13.070 107
Družbe v Makedoniji 9.078 20.455 44
Druge družbe v tujini 3.355 6.811 49
Izločitve in prilagoditve -2.614 -2.971 88

 

Struktura naložb v osnovna sredstva

Struktura naložb v osnovna sredstva

Struktura naložb v osnovna sredstva v letu 2014

Struktura naložb v osnovna sredstva v letu 2014

Finančne naložbe

Nosilec večine finančnih naložb v skupini je Telekom Slovenije. Njihovo glavnino predstavljajo naložbe v odvisne družbe in skupne podvige ter naložbe v obliki posojil, danih družbam v skupini.

V skupini smo v letu 2014 izvedli naslednje aktivnosti:

  • prodaja 50-odstotnega deleža družbe Gibtelecom Limited v višini 47,7 milijona evrov,
  • zmanjšanje osnovnega kapitala družbe Avtenta za 3,6 milijona evrov.

27 GRI G4-EC7, IO1