Trg in tržni deleži na ključnih storitvenih segmentih

Slovenija

Zasičeni slovenski telekomunikacijski trg je visoko konkurenčen, na oteženo poslovanje ponudnikov pa vplivajo vse višja pričakovanja uporabnikov, ki zahtevajo visoko kakovost storitev po nizkih cenah. Prostora za pridobivanje novih uporabnikov je vse manj, zato se ponudniki usmerjajo k zadrževanju obstoječih naročnikov. Trendi fiksno-mobilne konvergence in uporabe storitev se širijo tudi v poslovnem segmentu uporabnikov, saj vsi glavni ponudniki fiksnih storitev ponujajo tudi storitve mobilne telefonije.

Skupina Telekom Slovenije pri ponudbi produktov fiksno-mobilne konvergence na slovenskem trgu nastopa kot najbolj celovit in najbolj kakovosten ponudnik storitev, v vseh segmentih pa ohranja najvišji tržni delež.

Alternativni operaterji pridobivajo tržni delež predvsem z agresivno cenovno politiko, čemur ne moremo slediti zaradi omejitev regulatorja in načela dobrega gospodarjenja. Padcu se zoperstavljamo z optimizacijo prodajne mreže, navzkrižno prodajo storitev, razvojem novih storitev in novih naročniških modelov, razlikovalnostjo in ekskluzivnostjo ponudbe vsebin, izboljšanjem uporabniške izkušnje, zagotavljanjem standardiziranih storitev v oblaku ter s celovito ponudbo IKT-storitev.

Število priključkov v Sloveniji

Število priključkov v Sloveniji

Vir: Poročilo za tretje četrtletje 2013, SURS.

Pregled tržnih deležev konec leta 2014 v ključnih segmentih

Pregled tržnih deležev konec leta 2014 v ključnih segmentih

Vir: Poročilo za četrto četrtletje 2013, APEK; interni podatki TS.

Fiksni širokopasovni dostop

Penetracija fiksnega širokopasovnega dostopa na gospodinjstva je bila v Sloveniji v četrtem četrtletju 2014 72,0 %,1 na prebivalstvo pa 27,7 % ter vseskozi narašča. Skupaj je bilo v Sloveniji 555.000 širokopasovnih priključkov (530.000 v letu 2013), od tega so 86,3 % predstavljali rezidenčni širokopasovni priključki.2 Telekom Slovenije ohranja vodilni tržni delež, sledita Telemach in T-2.

V tem segmentu je zaznaven trend višanja hitrosti, k čemur prispevata vse večji delež tehnologije FTTH (optična omrežja) in ponudba višjih hitrosti v paketih ponudnikov. Konec četrtega četrtletja 2014 je bilo v Sloveniji že preko 121.000 aktivnih optičnih priključkov ali 21,8 % vseh priključkov. Število optičnih priključkov se je v enem letu povečalo za 14 %. Telekom Slovenije je imel ob koncu četrtega četrtletja 2014 dobrih 42.000 uporabnikov na priključkih FTTH.

Trg televizije

Penetracija priključkov fiksne televizije v gospodinjstvih je konec četrtega četrtletja 2014 dosegla 71,4 %. Z 48,5 % ima največji tržni delež kabelska televizija, predvsem zaradi digitalne kabelske televizije, s 45,6 % ji sledi IP-televizija.

Telekom Slovenije ima s 52,9 % še vedno največji tržni delež IP-televizije, ki rahlo upada. Sledita mu T-2 in Amis.

Trg mobilne telefonije

V letu 2014 se je število aktivnih uporabnikov povečalo za 41.000 glede na konec leta 2013. Število uporabnikov se povečuje predvsem zaradi dvojnih SIM-kartic (SIM2), njihovo število se namreč veča zaradi rasti podatkovnih storitev. Penetracija se je povišala na 112,8 %.

Telekom Slovenije ima vodilni tržni delež na trgu mobilne telefonije in je v konec leta 2014 znašal 48,4 %. Sledi družba Simobil z 29,3 % tržnim deležem.

Tržni delež Telekoma Slovenije na trgu mobilne telefonije

Tržni delež Telekoma Slovenije na trgu mobilne telefonije

Tržni deleži ponudnikov mobilnega širokopasovnega dostopa do interneta

Tržni deleži ponudnikov mobilnega širokopasovnega dostopa do interneta

Medoperatersko poslovanje (veleprodaja)

Na mednarodno operatersko okolje močno vpliva gospodarska kriza, a še vedno obstajajo številne poslovne priložnosti in možnosti za rast. Telekom Slovenije krepi svojo prisotnost na področju mednarodnih veleprodajnih storitev v regiji, kar se odraža v močni medletni rasti prihodkov.

Na domačem trgu je večina medoperaterskih storitev regulirana. Telekom Slovenije je na večjem delu upoštevnih trgov s strani regulatorja določen za operaterja s pomembno tržno močjo, zato največji delež prihodkov izhaja iz naslova reguliranih storitev. Priložnosti za rast je vseeno še veliko, predvsem na področju multimedijskih storitev in vsebin, pri oddajanju zmogljivosti podatkovnih povezav, omogočanju dostopa do odprtih širokopasovnih omrežij in preprodaji (resale) maloprodajnih storitev.

Trgi jugovzhodne Evrope

Na Kosovu je Ipko vodilni ponudnik širokopasovnih povezav in eden vodilnih ponudnikov mobilne telefonije. Ob koncu tretjega četrtletja je po podatkih regulatorja ARKEP33 na Kosovu 183.127 širokopasovnih priključkov, kar pomeni 61,4 % penetracijo gospodinjstev oz. 10,5 na sto prebivalcev. Ipko je imel 50,2 % tržni delež. Na področju mobilne telefonije je bilo skoraj 1,8 milijona uporabnikov, kar pomeni 97,1 na sto prebivalcev. Ipko je v letu 2014 pomembno povečal svoj tržni delež, in sicer s 33,7 % konec leta 2013 na 36,4 % v tretjem četrtletju 2014. Na trgu digitalne televizije ocenjujemo, da je bilo konec tretjega četrtletja okoli 172 tisoč priključkov, kar pomeni, da je penetracija dosegla okoli 60 % gospodinjstev, Ipkov ocenjeni tržni delež pa je 49 %.

V Makedoniji je bilo ob koncu drugega četrtletja 2014 po podatkih regulatorja AEK34 343.222 fiksnih širokopasovnih priključkov, kar je 16,6 % penetracija prebivalstva. Trg mobilne telefonije je nasičen, ob koncu drugega četrtletja je penetracija na prebivalstvo znašala 108,7 %. Skupno število mobilnih uporabnikov je bilo več kot 2,2 milijona, tržni delež družbe One pa je 25,1 %. Trg fiksne telefonije še naprej pada, tako je bilo konec drugega četrtletja 391 tisoč fiksnih telefonskih priključkov, kar pomeni 18,9 % penetracijo prebivalstva.

V Bosni in Hercegovini je po podatkih regulatorja RAK35 534.444 širokopasovnih priključkov, kar pomeni 13,9 na 100 prebivalcev s pozitivnim trendom rasti. Rast se nadaljuje tudi na trgu mobilne telefonije, ki šteje skoraj 3,5 milijona uporabnikov, kar predstavlja 90,7 % prebivalstva. Nadaljuje pa se upad na trgu fiksne telefonije, ki obsega 858.664 uporabnikov oz. 22,3 % penetracijo prebivalstva. Trg sledi trendom razvitih trgov in kaže nadaljnjo izgubo tržnega deleža prvotnih operaterjev, medtem ko alternativni operaterji dosegajo dvomestne rasti in pridobivajo tržne deleže. Blicnetov ocenjeni tržni delež na širokopasovnem dostopu je znašal 4,6 %, na trgu plačljive televizije pa 6,5 %.

Telekom Slovenije je v letu 2014 pričel polno eksploatacijo regionalnega optičnega omrežja, ki predstavlja glavno povezavo do odvisnih družb ter hkrati tudi največji potencial za rast prihodkov in marže na področju mednarodnih veleprodajnih podatkovnih storitev. Omrežje omogoča povezave prenosne hitrosti 100Gb/s ter zagotavlja možnost realizacije najširše palete podatkovnih storitev, vključno z MPLS-funkcionalnostjo.

1 Vir: AKOS – nova metodologija štetja gospodinjstev (EU-SILC), izračunana je kot število rezidenčnih in poslovnih priključkov na število gospodinjstev v Republiki Sloveniji
2 Vir: AKOS, Q4-2014, SURS, Q4-2014
33 Vir: kosovski regulator ARKE P, poročilo 3Q 2014
34 Vir: makedonski regulator AEK , poročilo 2Q 2014
35 Vir: BiH regulator RAK, poročilo 3Q 2014