Trženjske in prodajne aktivnosti37

Na slovenskem trgu smo ohranili število uporabnikov mobilne telefonije na enaki ravni kot v letu 2013, na trgih jugovzhodne Evrope pa smo ga povečali za 10 %, nadaljeval pa se je trend upadanja števila priključkov klasične govorne telefonije. Najbolj izrazita rast je bila v BiH, kjer je družba Blicnet vstopila na trg mobilne telefonije konec leta 2013.

Priključki in storitve Skupine Telekom Slovenije po vrstah in trgih38

Širokopasovni priključki

Stanje maloprodajnih širokopasovnih priključkov na dan 31. 12. 2014 31. 12. 2013 Ind 14/13
Slovenija 199.542 202.158 99
Jugovzhodna Evropa 153.445 143.510 107
Makedonija 38.552 39.563 97
Kosovo 90.219 82.427 109
BiH 24.674 21.520 115
Skupina Telekom Slovenije 352.987 345.668 102

 

Priključki fiksne in mobilne telefonije

Stanje maloprodajnih priključkov na dan 31. 12. 2014 31. 12. 2013 Ind 14/13
Slovenija, mobilna telefonija 1.125.365 1.123.867 100
Slovenija, fiksna govorna telefonija 401.599 421.701 95
JV Evropa, mobilna telefonija, od tega: 1.186.660 1.082.143 110
 • Makedonija
558.090 527.928 106
 • Kosovo
626.817 554.010 113
 • BiH
1.753 205 855
JV Evropa, fiksna govorna telefonija 41.068 54.929 75
Skupina Telekom Slovenije 2.754.692 2.682.640 103
VoIP priključki      
Slovenija 162.042 153.911 105
JV Evropa 36.576 24.927 147
Skupina Telekom Slovenije 198.618 178.838 111

 

Skupaj priključki/storitve mobilne in fiksne telefonije

Stanje maloprodajnih priključkov na dan 31. 12. 2014 31. 12. 2013 Ind 14/13
Skupaj mobilna telefonija 2.312.025 2.206.010 105
Skupaj fiksne govorne storitve* 641.285 655.468 98
Skupina Telekom Slovenije 2.953.310 2.861.478 103

 

* Seštevek priključkov fiksne govorne telefonije in storitev VoIP.

Čisti prihodki od prodaje v skupini

Čisti prihodki od prodaje Skupine Telekom Slovenije so bili za 3 % nižji od doseženih v letu 2013 in so dosegli 756,5 milijona evrov.

Struktura čistih prihodkov od prodaje po družbah39

v tisoč EUR 31. 12. 2014 31. 12. 2013 Ind 14/13
Telekom Slovenije 643.057 658.493 98
Druge družbe v Sloveniji: 54.357 52.409 104
 
TSmedia
9.542 11.083 86
 
Avtenta
7.766 6.759 115
 
GVO
33.598 30.910 109
 
Soline
3.451 3.657 94
Ipko – Kosovo 69.465 68.388 102
Družbe v Makedoniji 75.662 75.468 100
Druge družbe v tujini 21.227 21.266 100
Skupaj – nekonsolidirano 863.768 876.024 99
Izločitve in prilagoditve –107.314 –96.664 111
Skupina Telekom Slovenije 756.454 779.360 97

 

Čisti prihodki od prodaje Telekoma Slovenije so v primerjavi z doseženimi v predhodnem letu nižji za 2 %. V maloprodaji so na znižanje vplivali predvsem manjši prihodki od mobilnih naročnikov in predplačnikov, širokopasovnih storitev, klasične govorne telefonije ter podatkovnih storitev. Konkurenca na trgu je bila ostra, zato smo si z različnimi akcijskimi ponudbami in novimi, za uporabnike ugodnejšimi paketi, vseskozi prizadevali ohranjati obstoječe (lojalnostni program) ter pridobivati nove uporabnike v fiksnem širokopasovnem in mobilnem segmentu. Za krepitev prihodkov smo si prizadevali z uvedbo novih produktov in storitev, kot so Deezer, roaming opcije, HT internet, Mobitel EU neomejeni, pospeševanje naprednih funkcij Plačljive TV ipd. Upad na področju maloprodaje je delno ublažila rast veleprodajnih prihodkov, predvsem so bili višji prihodki mednarodnega tranzita, razvezanega dostopa (FTTH in PRD), širokopasovnega dostopa in zakupnin za omrežje.

Družba TSmedia je ustvarila za 14 % manj čistih prihodkov od prodaje glede na leto prej. Že več let se zmanjšujejo prihodki od informacij, saj jih uporabniki nadomeščajo z drugimi viri, zato klici na številko 1188 konstantno upadajo. Na zaostajanje prihodkov od trženja oglasnega prostora je vplival manjši obseg kompenzacij.

Čisti prodajni prihodki družbe Avtenta so za 15 % presegli dosežene v letu 2013. Na poslovanje in višino prihodkov so vplivale zaostrene tržne razmere ter s tem zamik projektov javne uprave, na povečanje prihodkov pa je vplivala prodaja SAP HANA. V vseh ključnih programih je družba dosegla rast prihodkov na zunanjem trgu (e-poslovne rešitve in SAP), kar je glede na tržne razmere izjemen dosežek, saj se slovenski IT-trg še krči. Pri tem se krepita tržni delež v segmentu e-poslovnih rešitev in vloga ponudnika SAP izven Skupine Telekoma Slovenije.

Povečanje prihodkov družbe GVO je rezultat večjega obsega investicijskih del v okviru Skupine Telekom Slovenije in tudi večjega obsega vzdrževanja zaradi neugodnih vremenskih razmer v letu 2014 - odprava škode po žledu in poplavah. Rast prihodkov je rezultat tudi povečanega števila priključkov na zgrajenih odprtih širokopasovnih omrežjih (OŠO).

Na Kosovu je družba Ipko v primerjavi z letom 2013, povečala čiste prihodke od prodaje za 2 %. Padajoče prihodke iz mednarodnih klicev, zaradi večje uporabe brezplačnih internetnih govornih aplikacij kot so Skype in Viber, so nadomestili višji prihodki na končnem trgu, ki so bili višji tako na mobilnem kot tudi na fiksnem segmentu (TV in širokopasovne storitve).

Čisti prihodki od prodaje v družbah v Makedoniji so na ravni leta 2013. Na mobilnem trgu so nekoliko nižji v predplačniškem segmentu, predvsem zaradi ponudbe cenejših promocij (on/off-net minute in neomejeni govor). Višji pa so bili prihodki mobilnih naročnikov, zato so višji skupni prihodki mobilnega segmenta. Nižji prihodki na fiksnem segmentu so posledica padcev prihodkov od klasične fiksne telefonije – kar je običajni trend pri sedanjem tehnološkem razvoju. Nižanje cen terminacije in vpeljava simetrije konec leta 2013 so povzročili padec prihodkov na veleprodajnem segmentu.

Družba Blicnet je v primerjavi z letom prej povečala čiste prihodke od prodaje za 10 %. Oba trga – trg končnih uporabnikov in veleprodajni trg – sta rastla; največ zaradi povečanja uporabnikov na vseh glavnih segmentih telekomunikacijskih storitev in zaradi rasti prihodkov tranzita.

Trženje in prodaja na slovenskem trgu

Storitve fiksne govorne telefonije

Na področju klasične telefonije smo uporabnikom ponudili številne novosti:

 • navzkrižno ponudbo z možnostmi ugodnejše uporabe mobilnih storitev za rezidenčne uporabnike (velja za naročnike TDM),
 • ponudbo naročniških paketov z vključenimi pogovori,
 • novo ponudbo opcij – prenovili in dopolnili smo klicne opcije,
 • navzkrižno ponudbo z mobilno telefonijo in dostopom do interneta.

Mobilne govorne storitve

Da bi se še bolj približali uporabnikom in jim omogočili svobodo komuniciranja, smo v Telekomu Slovenije prenovili nekatere naročniške pakete. Med drugim smo:

 • v pakete dodali neomejene pogovore in sporočila, kar uporabniku omogoča brezskrbno komunikacijo, in
 • omogočili varno uporabo mobilnih storitev v območju EU (gostovanje).

Internetne in multimedijske storitve (širokopasovne storitve)

Nadgradili smo ponudbo fiksnih in mobilnih paketov na vseh omrežjih, na katerih tržimo internetne in multimedijske storitve.

Fiksne internetne storitve:

 • Med prvimi operaterji smo ponudili gigabitni internet.
 • Ponudili smo Varen splet, napredno storitev upravljanja in zaščite spletnega prometa. Dopolnili in spremenili smo ponudbo storitve varnostnega paketa za zaščito uporabnikovega računalnika, podatkovnega strežnika in mobilnih komunikacijskih naprav z operacijskim sistemom Android (tablica, dlančnik, mobilni telefon itd.).
 • Po vsebini storitve smo med prvimi operaterji na svetu ponudili internetne storitve IPV6 (internetni protokol).

Mobilne internetne storitve:

 • Uvedli smo naročniški paket Brezžični internet, namenjen uporabnikom na lokacijah, kjer trenutno ni možnosti fiksnega širokopasovnega dostopa ali je ta v izgradnji, ob tem pa je na voljo mobilni signal 3G ali LTE.40
 • V omrežje smo vklopili prvo bazno postajo s tehnologijo LTE Advanced, ki predstavlja naslednjo stopnjo razvoja četrte generacije mobilne tehnologije (4G) in uporabnikom zagotavlja še višje ter še stabilnejše hitrosti prenosa podatkov.

Prodajna mesta in posredniška mreža

V letošnjem letu smo v Telekomu Slovenije pospešeno nadaljevali prenovo prodajnih mest (odprli smo štiri prenovljene centre). V Telekomovih centrih smo uvedli novost – Čakalnico. Sprejemni svetovalci s tem orodjem razvrščajo obiskovalce ob vstopu v Telekomov center in jih usmerjajo k prostim svetovalcem na oštevilčenih mestih. Z aplikacijo obdelujemo tudi podatke o izvedenih aktivnosti v Telekomovih centrih. V decembru je na terenu začela delovati skupina za prodajo D2D (Door to Door) na območjih, kjer so investicije v omrežje zaključene in omogočene dodatne ali nove prodajne priložnosti. Vzporedno s procesom prenove prodajnih mest je potekala tudi konsolidacija posredniške mreže.

Premijske storitve

Nadaljeval se je trend rasti plačevanja prek mobilnika. Sistem Moneta smo posodobili z novimi funkcionalnostmi in izboljšavami:

 • Izboljšali smo rešitve Monete v telefonski prodaji, Monete Internet in Monete SMS - za hitro in enostavno sprejemanje plačil na daljavo.
 • Uvedli smo članarine za uporabnike storitve Moneta.
 • V sodelovanju z večjimi ponudniki smo uporabnikom Monete omogočili številne ugodnosti.

Upravljane storitve za poslovne uporabnike

Upravljanje storitve vključujejo produktni portfelj komunikacijskih, aplikacijskih in konvergenčnih storitev.

Velikim poslovnim uporabnikom smo ponudili:

 • prenos storitev s klasičnih govornih na napredne VoIP/Video komunikacije (videokonference) in integracijo s storitvami v oblaku,
 • razvoj dodatnih poslovnih funkcionalnosti (predplačniški sistem, nadzor porabe, integracijski klienti) in
 • nove storitve na področju informacijske varnosti.

Malim in srednjim poslovnim uporabnikom smo ponudili:

 • prilagajanje ponudbe glede na potrebe uporabnikov oz. segment,
 • ugodnosti za nove naročnike,
 • navzkrižno prodajo poslovnih paketov z IKT-storitvami in
 • celostne palete storitev v oblaku (storitve XaaS) in povezljivost.

Celostne rešitve

Pri storitvah varovanja smo se usmerili predvsem v stabilizacijo platforme za storitev IP Infranet, kar nam bo omogočilo uspešnejši prehod na novo tehnologijo. V letu 2015 bomo na področju varnostnih rešitev lansirali novo storitev Videonadzora. Pri Teleoskrbi načrtujemo prenovo produktov in poslovnih modelov, ki nam bodo ob agresivnejšem tržnem komuniciranju omogočili večje število naročnikov.

Veleprodajne storitve (medoperatersko poslovanje)

Povečali so se prihodki širokopasovnih storitev za operaterje povsem razvezanega dostopa. Za vključevanje novih širokopasovnih priključkov in preprečitev trenda upadanja zasedenosti omrežja Telekoma Slovenije smo izpeljali več tržnih aktivnosti.

Na področju širokopasovnega dostopa z bitnim tokom še vedno opažamo veliko prehodov končnih uporabnikov med različnimi operaterji in prodajnimi modeli.

Za vključevanje novih širokopasovnih priključkov in preprečitev trenda upadanja zasedenosti omrežja Telekoma Slovenije smo v letu 2013 izpeljali več tržnih aktivnosti. Z operaterji smo podpisali več pogodb za zakup storitev navideznega zasebnega omrežja do končnih uporabnikov prek bakrenih SHDSL in optičnih dostopovnih povezav ter jedrnega omrežja Telekoma Slovenije.

 

Mednarodna veleprodaja

S proaktivno osebno prodajo in z udeležbo na specializiranih dogodkih za mednarodne operaterje smo povečevali prisotnost in prepoznavnost Telekoma Slovenije kot regionalnega ponudnika telekomunikacijskih storitev ter na področju mednarodne veleprodaje dosegli izrazito rast prihodkov.

IKT-standardizirane rešitve

V letu 2014 smo nadaljevali širitev portfelja Pisarna po meri. Vanj smo dodali ERP-storitev Pantheon Gostovanje (poslovni informacijski sistem), ki je bila na trgu zelo dobro sprejeta. V okviru pospeševanja prodaje storitev Pisarne po meri smo poslovnim uporabnikom, ki so sklenili Poslovni paket, omogočili brezplačno domeno in dodatne popuste na izbrane storitve iz portfelja.

TSmedia

Na digitalnem mediju Planet Siol.net smo uvedli najnaprednejši format podajanja vsebin – multimedijske zgodbe, ki prek besedila, fotografije, videa in zvoka ponujajo poglobljen vpogled v zgodbo. Uvedli smo tudi poseben projekt Mali junaki Slovenije.

Prenovili smo vstopno točko v slovenski splet najdi.si, ki s preglednejšo ponudbo zagotavlja boljšo uporabniško izkušnjo in več priložnosti za oglaševalce.

S prenovo spletnega Telefonskega imenika Slovenije smo pridobili edine prave rumene strani v Sloveniji. Lažje brskanje med telefonskimi številkami in drugimi kontaktnimi podatki z najnaprednejšimi oglasnimi možnostmi ponuja tudi več priložnosti za oglaševalce.41

Lansirali smo zunanje digitalne zaslone na elitnih in frekventnih lokacijah v Ljubljani in na bencinskih črpalkah.

Avtenta – upravljanje poslovnih vsebin in odnosov

 

Prodajne aktivnosti so podpirale uveljavljeno ponudbo (SAP-vzdrževanje, splošne CRM-rešitve, DMS-sistemi za podjetja in javne uprave), ob tem pa so bile usmerjene v nove rešitve, prilagojene vsebinskim vertikalam (zavarovalništvo, bančništvo, zdravstvo, energetika itd.). V letu 2014 so bili doseženi naslednji cilji:

 • SAP-rešitve: Avtenta je postala prvi certificirani SAP HANA Support Partner v Sloveniji. S tem je zagotavljala strokovno svetovanje in podporo za sisteme HANA skladno s strogimi SAP-standardi.
 • Pridobili smo nove uporabnike na področju uvedbe in vzdrževanja sistemov SAP in bistveno povečali obseg prihodkov na osnovi tovrstnih storitev na slovenskem trgu.
 • Izvedli smo reakreditacijo sistemov vodenja po standardih ISO 9001 in ISO 27001 in reakreditacijo sistema SI.Hrambe. S tem nadaljujemo kontinuiteto preverjanja procesov in sistemov tudi po spremembi obsega poslovanja in prilagoditvi načina dela novim razmeram.
 • Nadaljevali smo prilagoditve načina poslovanja Avtente in strategije poslovanja manjše družbe, ki bo v nadaljevanju omogočala trajnostni razvoj družbe.

GVO

Čisti prihodki od prodaje družbe GVO so bili v letu 2014 za 9 % višji kot v letu prej. Višji obseg prihodkov je predvsem rezultat povečanega obsega del zaradi odprave napak posledic žledoloma na omrežju Telekoma Slovenije ter zaključka montažnih del v Nemčiji. V letu 2014 je GVO za končne uporabnike gradil dodatne naročniške priključke v odprtih širokopasovnih omrežjih v njegovem upravljanju, penetracija pa se je povečala na vseh navedenih omrežjih.

 

Tržne in prodajne aktivnosti na trgih jugovzhodne Evrope

V Makedoniji je One v mobilnem segmentu vpeljal promocijske tarifne modele (Select PROMO, SMART in ONE promo), kot tudi specializirane tarifne modele za iPhone uporabnike. Ob izteku leta je predstavil tudi 4G/LTE pakete. V fiksnem segmentu je ponudil nove SMART pakete – paketi s telefonijo, internetom in TV storitvami, obogatene z neomejenimi klici v One omrežje za nižje cenovne tarife ter neomejene klice in prenos podatkov za višje cenovne tarife. Dodatno je naročnikom ponudil ekskluzivne pakete TV kanalov znotraj mesečne naročnine, atraktivne tablice in prenosnike z minimalnim mesečnim plačilom ter brezplačne tablice znotraj najdražjih trio paketov. One je obogatil tudi TV programske sheme s kanali Fox, HBO, Cinestar. V svoj nabor storitev je dodal še tri storitve računalništva v oblaku: Virtual Private Server (VPS), eArhivaCloud and eCRMCloud.

Na Kosovu je Ipko prvi predstavil 3G in ob koncu leta 2014 tudi 4G omrežje, ki bo uporabnikom omogočalo najhitrejši prenos podatkov. Predstavil je nove mobilne širokopasovne podatkovne pakete. Konec septembra je na trg mobilne telefonije vstopil z novo blagovno podznamko Zog Mobile, ki trenutno nudi najcenejše storitve za uporabnike enostavnih storitev (klici in SMS). V sodelovanju z Applom je ekskluzivno ponudil iPhone 5 in iPhone 6. V fiksnem segmentu je Ipko v nekaterih podeželskih območjih ponudil posebno ponudbo digitalne TV brez stroška priključnine. Nadaljeval je s širitvijo programskih shem in novih funkcij set-top box-a kot so snemanje, video na zahtevo in videoteko. Fiksna VoIP telefonija sedaj omogoča brezplačne klice v Ipkovem fiksnem omrežju. Uporabnikom je ponudil posebno novoletno ponudbo 2015 MB za 2,15 evra, Ipko Junior novoletni promocijski paket, promocijske popuste za ponudbo TV in Ipko Duo plus. Ipko je ostal edini operater z lojalnostnim programom, ki je bil razširjen z novimi partnerji.

V Bosni in Hercegovini Blicnet uporabnikom ponuja celovite telekomunikacijske storitve: analogno in digitalno TV, internet, fiksno in mobilno telefonijo. V letu 2014 je dosegel nekaj pomembnih dosežkov. Blicnet je razširil geografsko pokritost na pet novih mest v severozahodnem delu BiH. Postal je edini uradni distributer Applovih mobilnih telefonov iPhone 5s in iPhone 6. Na področju, ki ga pokriva, je znatno dvignil hitrosti interneta na kabelski infrastrukturi in tako ostal najbolj konkurenčen ponudnik. Z novo storitvijo TViN omogoča spremljanje TV sporeda na različnih napravah (računalniki, tablice, pametni telefoni) in hkrati omogoča 5 GB prostora v oblaku.

37 GRI PA4
38 GRI G4-9
39 GRI G4-EC1
40 GRI PA1
41 GRI TA2