Vsebinsko kazalo po smernicah poročanja GRI103

Kazalo po smernicah poročanja GRI G4 – osnovna opcija (»in accorDance« – Core)
SPLOŠNA STANDaRDNA RAZKRITJA
Razkritje Opis Poglavje/stran Opombe/
zunanja
preveritev104
Strategija in analiza
G4-1 Izjava najvišjega nosilca odločanja v organizaciji o pomenu trajnostnega razvoja za organizacijo in strategija. 1.3.
Cilji s področja trajnostnega razvoja skupine so opredeljeni v Strateškem poslovnem načrtu Skupine Telekom Slovenije za obdobje 2015–2019, ki ga je sprejela uprava Telekoma Slovenije.
Da
Predstavitev organizacije
G4-3 Ime organizacije 1.1.1.   Da
G4-4 Blagovne znamke, produkti in storitve. 1.5
2.6.2
  Da
G4-5 Sedež organizacije. 1.1.1.   Da
G4-6 Število držav, v katerih organizacija deluje, in imena držav, kjer bodisi potekajo p omembne dejavnosti, ali so posebej pomembne v zvezi s trajnostnimi vsebinami, obravnavanimi v poročilu. 1.5   Da
G4-7 Lastništvo in pravna oblika. 1.15   Da
G4-8 Trgi (geografska, sektorska razdelitev in tipi odjemalcev). 1.5.   Da
G4-9 Velikost organizacije (število zaposlenih, število dejavnosti, prihodki od proDaje, obveznosti/kapital, število produktov in storitev). 1.1.1
1.2.
2.6.3.
2.9.
  Da
G4-10 Zaposleni po vrsti zaposlitve, vrsti pogodbe, regiji in spolu. 2.9.   Da
G4-11 Delež zaposlenih po kolektivni pogodbi. 2.9.   Da
G4-12 Opis oskrbne verige organizacije. 2.6.7.   Da
G4-13 Pomembnejše spremembe v zvezi z velikostjo organizacije, strukturo, lastništvom in oskrbno verigo. 1.5.
1.15.
2.6.7.
  Da
G4-14 Pojasnilo, če in kako organizacija upošteva previdnostno načelo. 2.10.    
G4-15 Zunanje listine, načela in druge ekonomske, okoljske in družbene pobude, katerih podpisnica in podpornica je organizacija. 1.7   Da
G4-16 Članstvo v organizacijah. 1.7   Da
Opredelitev bistvenih vidikov in mej
G4-17 Seznam subjektov vključenih v konsolidirane računovodske izkaze. 3.2.2.   Da
G4-18 Proces definiranja vsebine poročila in zamejitev vidikov. 1.9
Proces definiranja vsebine je podrobneje opisan na spletnem mestu http://porocilo2014.telekom.si/
Da
G4-19 Seznam vseh bistvenih vidikov, prepoznanih v procesu določanja vsebine poročila. 1.9
Seznam je podrobneje predstavljen na spletnem mestu http://porocilo2014.telekom.si/
Da
G4-20 Zamejitve bistvenih vidikov znotraj organizacije. 1.9
Izbrana razkritja so bistvena za Telekom Slovenije in za Skupino Telekom Slovenije, kar je pojasnjeno ob posameznem kazalniku.
Da
G4-21 Zamejitve bistvenih vidikov zunaj organizacije. 1.9
Meje bistvenosti zunaj organizacije so pojasnjene ob posameznem kazalniku.
Da
G4-22 Učinki sprememb podatkov iz predhodnih poročil in razlogi za spremembe. 1.9   Da
G4-23 Pomembnejše spremembe v primerjavi s predhodnimi obdobji poročanja v zvezi z zamejitvijo obsega in vidikov. 1.9   Da
Vključevanje deležnikov
G4-24 Seznam skupin deležnikov, s katerimi organizacija sodeluje. 1.8   Da
G4-25 Izhodišča za izbor in prepoznavanje deležnikov, s katerimi organizacija sodeluje oz. jih vključuje. 1.8   Da
G4-26 Pristopi k vključevanju deležnikov in pogostost sodelovanja po skupinah deležnikov. 1.8.
1.13.
1.15.
2.6.4.
2.9.
V pripravo poročila so bili deležniki vključeni posredno. Glej razkritje G4-18.
Da
G4-27 Ključne teme in vprašanja, izpostavljena v procesu sodelovanja z deležniki ter odziv organizacije nanje (tudi prek poročanja). 1.8
1.13.
2.6.4.
2.9.
  Da
Podatki o poročilu
G4-28 Obdobje poročanja. 1.9   Da
G4-29 Datum zadnjega predhodnega poročila. 1.9   Da
G4-30 Cikel poročanje (letno, četrtletno). 1.9   Da
G4-31 Kontaktni podatki za vprašanja v zvezi s poročilom. 1.1.1   Da
G4-32 Kazalo po smernicah GRI. 2.12.   Da
G4-33 Zunanja preveritev poročanja 2.13.
Letna poročila redno predajamo v zunanjo preveritev od leta 2009, ko smo v poročilo vpeljali smernice trajnostnega poročanja GRI. Obseg in podlaga zunanje preveritve sta razvidni iz izjave o preverjanju trajnostnega poročila.
 
Upravljanje
G4-34 Upravljavska struktura organizacije, vključno s komisijami najvišjega organa upravljanja. 1.13   Da
Etika in integriteta
G4-56 Vrednote, načela, standardi in načela ravnanja, kot so kodeksi ravnanja in etični kodeks. 1.10.1
2.9.
Letna poročila redno predajamo v zunanjo preveritev od leta 2009, ko smo v poročilo vpeljali smernice trajnostnega poročanja GRI. Obseg in podlaga zunanje preveritve sta razvidni iz izjave o preverjanju trajnostnega poročila.
Da
SPECIFIČNA STANDARDNA RAZKRITJA
Upravljavski
pristopi
(DMA) in
kazalniki
Bistveni vidiki Poglavje/stran Razlogi za
opustitev/
pojasnila
Zunanja
preveritev
EKONOMSKI VPLIVI
Ekonomska uspešnost
DMA   1.3.    
G4-EC1 Neposredno ustvarjena in distribuirana ekonomska vrednost, prihodki, stroški dela in druga nadomestila zaposlenim, donacije in druga vlaganja v skupnost, izplačila delničarjem. 1.2.
2.1.
2.6.3.
2.8.
  Da
G4-EC2 Finančni vplivi in druga tveganja ter priložnosti za dejavnosti organizacije, povezane s klimatskimi spremembami. 2.7.3.   Da
G4-EC3 Obveznosti iz pokojninskega načrta. 2.9.   Da
Posredni ekonomski vplivi
DMA   2.7.3.    
G4-EC7 Razvoj in vpliv pomembnejših infrastrukturnih vlaganj ter storitev, ki jih organizacija podpira. 2.3.
2.7.1
  Da
OKOLJSKI VPLIVI
Energija
DMA   Upravljavski pristop je posebej opisan na spletnem mestu http://porocilo2014.telekom.si/.    
G4-EN3 Poraba energije v organizaciji. 2.10   Da
G4-EN6 Zmanjšanje porabe energije. 2.10.   Da
Biodiverziteta
DMA   2.10.    
G4-EN11 Lokacija in velikost zemljišča, ki ga podjetje upravlja in se nahaja na zaščitenih naravovarstvenih območjih. 2.10.   Da
G4-EN14 Število vrst z rdečega seznama IUCN in nacionalnega seznama zaščitenih vrst, ki živijo na območjih vpliva dejavnosti podjetja. 2.10.   Da
Emisije v zrak
DMA   Upravljavski pristop je posebej opisan na spletnem mestu http://porocilo2014.telekom.si/.    
G4-EN19 Znižanje emisij toplogrednih plinov. 2.10.   Da
Odpadne vode in odpadki
DMA   2.10.    
G4-EN23 Celotna količina odpadkov po vrsti in načinu odstranjevanja. 2.10. Niso vključeni kvantitativni podatki o načinih odstranjevanja. Da
Skladnost
DMA   2.10.    
G4-EN29 Vrednost pomembnejših glob in nedenarnih sankcij zaradi nespoštovanja okoljske zakonodaje ter regulative. 2.10.   Da
DRUŽBENI (SOCIALNI) VPLIVI: delovne prakse in dostojno delo
Zaposlovanje
DMA   2.9.    
 
G4-LA1 Število in delež novih zaposlenih ter fluktuacija. 2.9. Podatkov ne prikazujemo o spolu. Da
 
G4-LA2 Ugodnosti za zaposlene za polni delovni čas, ki niso na voljo zaposlenim za določen ali skrajšan delovni čas glede na glavne dejavnosti 2.9.   Da
G4-LA3 Vrnitev na delo in stopnja zadržanja zaposlenih po koriščenju starševskega dopusta (po spolu). 2.9.   Da
Odnosi med zaposlenimi in vodstvom
DMA   2.9.    
G4-LA4 Najkrajše obdobje vnaprejšnjega obveščanja o pomembnih spremembah v poslovanju, vključno s podatkom ali je le-to opredeljeno v kolektivni pogodbi. 2.9.   Da
Varstvo in zdravje pri delu
DMA   2.9.    
G4-LA5 Delež zaposlenih v formalnih odborih za zdravje in varnost zaposlenih, ki pomagajo svetovati v programih zdravja in varnosti in nadzirati njihovo delovanje. 2.9. O kazalniku poročamo številčno. Da
G4-LA6 Stopnja poškodb pri delu 2.9. Poročanje se nanaša na število primerov. Da
G4-LA7 Zaposleni z visoko stopnjo tveganja za poklicne bolezni. 2.9.   Da
G4-LA8 Vključenost področja zdravja in varstva pri delu v formalne pogodbe s sindikati (kolektivna pogodba). 2.9.   Da
Izobraževanje
DMA   2.9.    
G4-LA9 Povprečno število ur izobraževanja po zaposlenem, po spolu in po kategorijah zaposlenih. 2.9. Podatkov ne prikazujemo po kategorijah zaposlenih. Da
G4-LA10 Programi za usposabljanje in vseživljenjsko učenje. 2.9.   Da
G4-LA11 Delež zaposlenih, ki so vključeni v redne preglede uspešnosti in razvoja poklicne kariere po spolu. 2.9.   Da
Različnost in enake možnosti
DMA   2.9.    
G4-LA12 Struktura organov upravljanja in struktura zaposlenih po kategorijah (spolu, starosti, pripadniki manjšin, drugi relevantni kazalniki različnosti). 2.9.
Poročamo o številu zaposlenih po spolu.
  Da
Enakovredno plačilo za ženske in moške
DMA   2.9.    
G4-LA13 Stopnja osnovne plače žensk v primerjavi z moškimi, po pomembnejših lokacijah in dejavnosti. 2.9.   Da
DRUŽBENI (SOCIALNI) VPLIVI: človekove pravice
Investicije
DMA   2.9.    
G4-HR2 Število ur izobraževanja zaposlenih o politiki človekovih pravic in postopkih v zvezi z njihovimi vidiki, pomembnimi za dejavnost podjetja ter delež zaposlenih, vključenih v takšno izobraževanje. 2.9. Na področju izobraževanja o človekovih pravicah smo se osredotočili na varovanje osebnih podatkov. Ne poročamo o deležu vključenih. Da
Nediskriminacija
DMA   2.8.
2.9.
   
G4-HR3 Število primerov diskriminacije in ukrepi za njeno odpravo. 2.9.   Da
Otroško delo
DMA   2.9.    
G4-HR5 Dejavnosti in pomembnejši dobavitelji, pri katerih je bilo prepoznano pomembnejše tveganje za kršitve s področja otroškega dela in sprejeti ukrepi. 2.9. Večina dobaviteljev Skupine Telekom Slovenije je iz Evropskih držav. Da
Prisilno ali obvezno delo
DMA   2.9.    
G4-HR6 Dejavnosti in pomembnejši dobavitelji, pri katerih je bilo prepoznano pomembnejše tveganje za kršitve s področja otroškega dela in sprejeti ukrepi. 2.9. Večina dobaviteljev Skupine Telekom Slovenije je iz Evropskih držav. Da
DRUŽBENI (SOCIALNI) VPLIVI: družba
Protikorupcijsko ravnanje
DMA   2.5.4.    
G4-SO3 Število in delež aktivnosti, pri katerih so bila preverjena tveganja, povezana s korupcijo, in pri katerih so bila tovrstna tveganja potrjena. 2.5.4   Da
Javne politike
DMA        
G4-SO6 Vrednost prispevkov organizacije v politične namene. 2.5.4   Da
Varstvo konkurence
DMA   2.5.3.
Upravljavski pristop je posebej opisan na spletnem mestu http://porocilo2014.telekom.si/.
   
G4-SO7 Število pravnih postopkov s področja varstva konkurence, monopolnih praks in izidi zaključenih postopkov. 2.5.4   Da
Skladnost
DMA   2.5.4.    
G4-SO8 Vrednost denarnih kazni in število nedenarnih sankcij zaradi neskladnosti z zakonodajo in regulativo. 2.5.4   Da
DRUŽBENI VPLIVI: odgovornost za proizvode
Označevanje izdelkov in storitev
DMA   2.6.4.
2.6.5.
   
G4-PR5 Rezultati meritev zadovoljstva uporabnikov. 2.6.4.
2.6.5.
O kvantitativnih podatkih navzven ne poročamo. Da
Marketinško komuniciranje
DMA   2.6.6.    
G4-PR7 Število kršitev zaradi neskladnosti z regulativo in s kodeksi na področju tržnega komuniciranja, vključno z oglaševanjem, promocijami in sponzorstvi, po vrstah kršitev in izidih postopkov. 2.6.6.
2.5.4.
2.6.7.
  Da
SPECIFIČNI SEKTORSKI KAZALNIKI – MEDIJI
Dostopnost medijskih vsebin
DMA   2.6.4.    
G4-M4 Ukrepi za izboljšanje dostopnosti medijskih vsebin in zaščito ranljivega občinstva. 2.6.4.
2.6.6.
   
SPECIFIČNI SEKTORSKI KAZALNIKI – TELEKOMUNIKACIJE
Notranje delovanje
IO1 Infrastrukturne investicije v telekomunikacijsko omrežje po regijah. 2.3.
2.7.1.
   
IO3 Ukrepi za zdravje in varnost terenskega osebja. 2.9.    
Zagotavljanje dostopa do IKT-produktov in storitev
PA1 Politike in prakse zagotavljanja dostopa do telekomunikacijske infrastrukture, produktov in storitev prebivalcem oddaljenih in manj naseljenih območij. 2.6.3.
2.6.4.
   
PA2 Politike in prakse za premagovanje ovir pri dostopu in uporabi telekomunikacijskih produktov in storitev v zvezi z jezikom, kulturo, nepismenostjo, pomanjkljivo izobrazbo, prihodki, posebnimi potrebami in starostjo. 2.6.4.    
PA3 Politike in prakse zagotavljanja razpoložljivosti in zanesljivosti telekomunikacijskih produktov in storitev. 2.7.2    
PA4 Kvantitativna raven razpoložljivosti telekomunikacijskih produktov in storitev na območjih delovanja. 2.6.3.
2.6.4.
2.7.2.
   
PA6 Programi za zagotavljanje in vzdrževanje telekomunikacijskih povezav in storitev in izrednih razmerah in v primeru naravnih katastrof. 2.7.2.    
PA8 Politike in prakse komuniciranja z javnostmi o vsebinah, povezanih z EMS. 2.10.    
PA10 Pobude za zagotavljanje preglednosti stroškov in tarif. 2.6.4.    
Tehnološke aplikacije
TA2 Primeri telekomunikacijskih produktov, storitev in aplikacij, ki lahko nadomestijo neko fizično obliko uporabe (npr. telefonski imenik na spletu, videokonference ipd.) 2.6.3.    

103 GRI G4-32
104 Izjava o preveritvi poročanja o trajnostnem razvoju po smernicah GRI se nahaja v točki 2.12., na strani 134.