Korporativno upravljanje

V odvisne družbe smo prenašali enotne standarde upravljanja, skladne z zakonskimi predpisi posameznih držav. Sledili smo smernicam politike upravljanja in celovite družbene odgovornosti po načelih trajnostnega razvoja. Spoštovali smo veljavno zakonodajo, priporočila slovenskega Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, Kodeksa upravljanja družb s kapitalsko naložbo države in mednarodna priporočila, kot so Smernice OECD za korporativno upravljanje.

Poudarki leta 2014

  • Spremembe v upravi in nadzornem svetu Telekoma Slovenije.
  • Uprava je sprejela Pravilnik korporativnega upravljanja Skupine Telekom Slovenije.