Politika upravljanja

Korporativno upravljanje v Skupini Telekom Slovenije temelji na načelih in usmeritvah Politike upravljanja družbe Telekom Slovenije, d. d., ki velja od decembra 2011. Uprava in nadzorni svet sta pri opravljanju svojih nalog upoštevala interese deležnikov ter oblike sodelovanja z njimi, politiko povezav matične družbe z odvisnimi družbami ter svoje zaveze, pristojnosti in odgovornosti. Te izhajajo iz veljavne zakonodaje in so opredeljene tudi v poslovnikih o delu uprave in nadzornega sveta ter v Statutu družbe Telekom Slovenije, d. d. Aprila 2014 je nadzorni svet potrdil nov poslovnik o delu uprave (več na http://www.telekom.si/o-podjetju/Poslovnik%20o%20delu%20uprave.pdf).

Politika upravljanja in drugi našteti dokumenti so dostopni na spletnem mestu www.telekom.si, podstran Predstavitev, Organiziranost in upravljanje, rubrika Upravljanje družbe (http://www.telekom.si/o-podjetju/predstavitev/organiziranost-in-upravljanje/upravljanje-druzbe).

Skupščina delničarjev16

Delovanje skupščine delničarjev

Delničarji Telekoma Slovenije so se v letu 2014 sestali na 25. skupščini, ki je potekala 30. 5. 2014. Skupno število zastopanih delnic je bilo 698.876 (40,08 % od 1.743.820 delnic z glasovalno pravico), kar je na podlagi 40. člena statuta družbe zadostna udeležba ob drugem sklicu. Pri tretji točki dnevnega reda se je udeležba povečala, tako da je bilo zastopanih 724.858 oz. 41,57 % vseh delnic z glasovalno pravico.

Delničarji so sprejeli naslednje sklepe:

 • potrdili so predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2013 in podelili razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2013;
 • imenovali so revizijsko družbo KPMG Slovenija, d. o. o., Ljubljana, za revidiranje računovodskih izkazov Telekoma Slovenije za poslovno leto 2014.

Izpodbojne tožbe niso bile napovedane.

Uresničevanje pravic delničarjev

Delničarji uresničujejo svoje pravice prek skupščine delničarjev na način, kot ga opredeljujeta Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) in Statut družbe Telekom Slovenije, d. d. Sklicevanje skupščine in druge zadeve, ki so pomembne za njeno izvedbo, so določene v statutu.

Sistem korporativnega upravljanja ter strategija komuniciranja z delničarji in drugimi deležniki družbe Telekom Slovenije zagotavljata enakopravno obravnavo delničarjev in dosledno uresničevanje njihovih pravic. Interni akti določajo varovanje zaupnosti poslovnih skrivnosti in notranjih informacij, vzpostavljene pa imamo tudi mehanizme za preprečevanje uhajanja notranjih informacij. Sklic skupščine in celotno gradivo z dnevnim redom ter predlaganimi sklepi smo objavili na spletnih straneh družbe http://skupscina.telekom.si/ in na borznem sistemu elektronskega obveščanja http://seonet.ljse.si. Sklic je bil objavljen tudi na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve. Na istih spletnih mestih sta bila objavljena oba nasprotna predloga delničarjev. S pravočasno objavo gradiv za skupščino in pravilnim postopkom sklica skupščine smo delničarjem omogočili aktivno uresničevanje pravic. Na spletni strani družbe so objavljeni sklepi skupščin in dokumentacija preteklih sej, kakor tudi posnetki sej skupščin delničarjev, ki jih je mogoče spremljati v živo (http://www.telekom.si/o-podjetju/za-vlagatelje/skupscina-delnicarjev).

Delničarji lahko naslavljajo svoje predloge in pobude družbi prek naslova za stike z vlagatelji ir@telekom.si. V letu 2014 takšnih pobud nismo prejeli.

 

Nadzorni svet v letu 2014

Delovanje nadzornega sveta

Nadzorni svet se je v okviru svojih pooblastil in skladno z načeli korporativnega upravljanja redno seznanjal s poslovanjem Telekoma Slovenije ter Skupine Telekom Slovenije. Sestal se je skupno na 14 rednih sejah, štiri seje pa so bile dopisne.

Nadzorniki so sproti obravnavali strateško pomembne aktivnosti in predloge uprave, se nanje aktivno odzivali ter posredovali svoja stališča. Delovanje nadzornega sveta je podrobneje predstavljeno v Poročilu nadzornega sveta.

Pomembnejše aktivnosti nadzornega sveta:

 • seznanjal se je s potekom pomembnejših projektov družbe in s poslovanjem družbe ter skupine,
 • sprejel je Strateški načrt Skupine Telekom Slovenije za obdobje 2015–2019,
 • dajal je soglasja k imenovanju direktorjev odvisnih družb,
 • potrdil je prodajo deleža družbe Gibtelecom,
 • soglašal je s poravnavo z družbo Simobil,
 • soglašal je s konsolidacijo trga v Makedoniji ter Bosni in Hercegovini,
 • redno je spremljal proces prodaje večinskega deleža družbe.

Sestava nadzornega sveta17

Nadzorni svet Telekoma Slovenije je sestavljen iz devetih članov. Šest je predstavnikov kapitala, trije pa so predstavniki zaposlenih. Predstavniki delničarjev so bili imenovani na predlog lastnikov in izbrani prek javnega razpisa, predstavnike zaposlenih pa je izvolil svet delavcev. Nadzorniki morajo imeti ustrezna strokovna znanja in kompetence za opravljanje svojih nadzorniških nalog. Vsi člani nadzornega sveta so podali izjave o izpolnjevanju kriterijev neodvisnosti v skladu s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb za leto 2014 (izjave so objavljene na spletni strani družbe http://www.telekom.si/o-podjetju/upravljanje-druzbe/izjave-2013.pdf).

V poslovnem letu 2014 se je sestava nadzornega sveta večkrat spremenila. V začetku aprilu je iz nadzornega sveta odstopil Milan Richter, konec aprila pa Martin Gorišek. V maju je svet delavcev izvolil nadomestna člana nadzornega sveta – predstavnika zaposlenih, to sta Primož Per in Samo Podgornik. Nadomestna predstavnika zaposlenih sta izvoljena v nadzorni svet za preostanek mandatne dobe, ki se izteče 14.11.2017

Nadzorni svet so na 31. 12. 2014 sestavljali

Predstavniki kapitala:

 1. Borut Jamnik, predsednik nadzornega sveta
  • univerzitetni diplomirani inženir matematike,
  • predsednik uprave družbe Modra zavarovalnica, d.d.,
  • predsednik upravnega odbora družbe PDP, d.d.,
  • predsednik Združenja nadzornikov Slovenije.
 2. Mag. Adolf Zupan, namestnik predsednika
  • univerzitetni diplomirani pravnik, magister znanosti,
  • član nadzornega sveta družbe Drava d.d., Ptuj.
 3. Matej Golob Matzele, član
  • univerzitetni diplomirani ekonomist,
  • izvršni direktor v družbi Abanki Vipa, d.d.,
  • predsednik nadzornega sveta družbe ALEASING, d.o.o.
 4. Dr. Marko Hočevar, član
  • univerzitetni diplomirani ekonomist, doktor ekonomskih znanosti,
  • redni profesor za računovodstvo in revizijo na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani
  • član nadzornega sveta Slovenske tiskovne agencije.
 5. Mag. Tomaž Berločnik
  • univerzitetni diplomirani inženir strojništva, magister ekonomskih znanosti,
  • predsednik uprave družbe Petrol, d.d.,
  • poslovodja družbe IGES, d.o.o.,
  • član nadzornega sveta družbe Geoplin, d.o.o., Ljubljana.
 6. Mag. Bernarda Babič
  • magistra znanosti s področja poslovne politike in organizacije, smer bančništvo,
  • predsednica nadzornega sveta družbe VGP Novo mesto, d.d.
    

Predstavniki zaposlenih:

 1. Dean Žigon, namestnik predsednika
  • trgovski poslovodja,
  • zaposlen v Sektorju za prodajo, Služba za prodajo zasebnim uporabnikom,
  • predsednik sindikata SINEK S.
 2. Samo Podgornik, član
  • elektrotehnik,
  • zaposlen v Sektorju za dostopovna omrežja,
  • predsednik Sindikat Telekom Slovenije PE Nova Gorica,
  • član sveta delavcev.
 3. Primož Per, član
  • magister inženir tehniške varnosti,
  • zaposlen v Kabinetu uprave, Služba za kadre,
  • član sveta delavcev.

Komisije nadzornega sveta – sestava in delovanje18

Nadzorni svet ima štiri komisije, ki so obravnavale vsebine s posameznih strokovnih področij, skladno s svojimi pristojnostmi in nalogami, opredeljenimi v politiki upravljanja družbe. V nadaljevanju so navedena pomembnejša področja, ki so jih komisije obravnavale ter sestava posamezne komisije na zadnji dan leta 2014.

Revizijska komisija je delovala skladno z Zakonom o gospodarskih družbah, Poslovnikom o delu revizijske komisije družbe Telekom Slovenije, d.d. in Priporočili za revizijske komisije. V letu 2014 se je sestala na 13 sejah, od teh je bila ena seja dopisna.

Člani komisije do 31. 12. 2014:

 • mag. Bernarda Babič, predsednica,
 • dr. Marko Hočevar,
 • Matej Golob Matzele,,
 • Dean Žigon,
 • Barbara Nose, zunanja član.

Komisija je na sejah obravnavala naslednja področja:

 • letno poročilo Skupine Telekom Slovenije za leto 2013 in kvartalna poročila o poslovanju Telekoma Slovenije in Skupine Telekom Slovenije v letu 2014,
 • pismo poslovodstvu po opravljeni reviziji,
 • predlog za izbor revizorja v letu 2014,
 • poročila notranje revizije in polletna poročila o delu Službe za notranje revidiranje,
 • kvartalna poročila o upravljanju s tveganji,
 • upravljanje terjatev in izpostavljenosti do odvisnih družb,
 • spremljanje stroškov in obvladovanje dobaviteljev,
 • sistem anonimnega sporočanja,
 • spremljanje skladnosti poslovanja,
 • presoja neodvisnosti zunanje in notranje revizije,
 • upravljanje s tveganji na področju marketinga.

V mesecu marcu 2014 je bilo opravljeno samoocenjevanje revizijske komisije. O izidih samoocenjevanja je revizijska komisija poročala na seji nadzornega sveta.

Dveh sej se je udeležil revizor pooblaščene revizijske hiše KPMG, na seje so bili redno vabljeni predstavniki Službe za notranje revidiranje Telekoma Slovenije.

Člani revizijske komisije so se udeležili obeh sej komisije za spremljanje strateških projektov in priprave strateškega načrta. Revizijska komisija je sodelovala s tehnično komisijo, ko je bilo obravnavano področje IT revizije in varnosti.

Tehnična komisija se je sestala na šestih sejah. Med pomembnejšimi vsebinami, ki so bile obravnavane, so bili postopki glede dražbe za frekvence, potek konsolidacije sistema za podporo poslovanju (BSS), IT revizija in varnost.

Člani komisije na 31. 12. 2014:

 • mag. Tomaž Berločnik, predsednik,
 • Borut Jamnik,
 • Samo Podgornik.

Kadrovska komisija se je sestala na skupno 11 sejah, od teh je bila ena seja dopisna. Na sejah so bile obravnavane naslednje pomembnejše vsebine: določitev ciljev in meril za člane uprave za leto 2014, postopki za imenovanje članov uprave, ki jim je mandat potekel v letu 2014 ter postopki za imenovanje kandidatov za poslovodne funkcije odvisnih družb v skupini. Pri postopkih, vezanih na imenovanje članov uprave, je komisija sodelovala z zunanjo kadrovsko agencijo, ki se ukvarja z iskanjem in selekcijo vodilnih kadrov.

Člani komisije na 31. 12. 2014:

 • mag. Adolf Zupan, predsednik,
 • Borut Jamnik,
 • Primož Per.

Komisija za spremljanje strateških projektov in priprave strateškega načrta se je sestala na dveh sejah, na katerih je bil podrobneje obravnavan Strateški poslovni načrt Telekoma Slovenije za obdobje 2015– 2019. Na obe seji komisije so bili vabljeni vsi člani nadzornega sveta.

Člani komisije na 31. 12. 2014:

 • mag. Adolf Zupan, predsednik,
 • dr. Marko Hočevar,
 • Matej Golob Matzele
 • Dean Žigon.

Nagrajevanje članov nadzornega sveta

Delničarji so na 24. skupščini delničarjev sprejeli sklep o razveljavili sklepa 20. skupščine z 31. 8. 2011 in s tem na novo določili plačilo članom nadzornega sveta družbe. Nadzorniki so upravičeni do plačila sejnin, osnovnega plačila za opravljanje funkcije in doplačila za sodelovanje v komisijah nadzornega sveta. Zneski plačil so fiksno določeni s sklepom. Določeni so tudi najvišji letni zneski in kriteriji upravičenosti do povračila stroškov prevoza, dnevnic in stroškov prenočevanja. Zneski plačil članom nadzornega sveta so prikazani v Računovodskem poročilu.

 

Uprava19

Delovanje uprave

Uprava Telekoma Slovenije samostojno in na lastno odgovornost vodi posle ter zastopa in predstavlja družbo. Odločitve sprejema v skladu s strateškimi cilji družbe in v korist delničarjev. V letu 2014 se je sestala in sprejemala odločitve na 79 rednih ter 29 korespondenčnih sejah. Pripravila je strateški poslovni načrt za obdobje 2015 – 2019, zaključila izvedbo prodaje deleža v družbi Gibtelecom in aktivno izvajala konsolidacijo na makedonskem trgu. Prav tako je v okviru svojih pooblastil sodelovala v postopku prodaje večinskega deleža delnic Telekoma Slovenije. V ospredju njenega delovanja so bili še:

 • prenova poslovnih procesov,
 • nadaljevanje stroškovne optimizacije,
 • aktivnosti za krepitev prodaje in
 • razvoj novih storitev ter omrežij v družbah skupine.

Sestava uprave

Člani uprave so imenovani za štiriletni mandat, ki začne teči od dneva imenovanja. Imenuje jih nadzorni svet, pri čemer upošteva ustreznost njihovih strokovnih in vodstvenih kompetenc.
Telekom Slovenije vodi petčlanska uprava v sestavi:

 1. Mag. Rudolf Skobe, predsednik uprave
  • magister poslovodenja in organizacije, univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike;
  • v Telekomu Slovenije in družbah skupine zaposlen od leta 1996, od leta 2004 direktor sektorja prodaje in marketinga, nato direktor družbe SiOL in direktor družbe Planet, ki se je združila z Najdi.si in preimenovala v TSmedia;
  • mandat je nastopil 1. 9. 2012.
 2. Mag. Tomaž Seljak, podpredsednik uprave
  • magister elektrotehnike, univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike;
  • 17 let zaposlen v družbi na odgovornih mestih na področju omrežja, nazadnje kot direktor Sektorja za dostopovna omrežja;
  • mandat je nastopil 1. 5. 2014.
  • Do 30. 4. 2014 je bil podpredsednik uprave mag. Zoran Vehovar.
 3. Zoran Janko, član uprave
  • ekonomist;
  • od leta 1996 je v Mobitelu vodil področje za finance, računovodstvo in kontroling; marca 2010 je postal glavni izvršni direktor Mobitela, od združitve Telekoma Slovenije in Mobitela do začetka mandata pa je vodil sektor za nabavo in logistiko;
  • mandat je pričel 27. 10. 2011.
 4. Mag. Mateja Božič, članica uprave
  • magistra poslovodenja in organizacije, univerzitetna diplomirana inženirka gradbeništva;
  • preizkušena notranja revizorka;
  • službovala je na več odgovornih in vodilnih delovnih mestih v Petrolu, Kapitalski družbi pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter v Zavarovalnici Triglav;
  • mandat je nastopila 1. 1. 2013.
 5. Vesna Lednik, članica uprave in delavska direktorica
  • 22 let delovnih izkušenj, od tega zadnjih 15 let na vodstvenih delovnih mestih v družbi;
  • mandat je nastopila 23. 4. 2014.
  • Do 7. 4. 2014 je bila članica uprave in delavska direktorica Darja Senica.

Nagrajevanje uprave

Sestava in višina prejemkov uprave sta določeni v pogodbah o zaposlitvi članov uprave, skladno z Zakonom o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZPPOGD). Pogoje za udeležbo uprave pri dobičku ureja statut družbe. Prejemki uprave v letu 2014 so navedeni v Računovodskem poročilu.

Vodenje in upravljanje odvisnih družb20

Telekom Slovenije kot obvladujoča družba upravlja in nadzira članice Skupine Telekom Slovenije skladno z zakonodajo Republike Slovenije in zakonodajami, ki veljajo na območju države posamezne članice, ter v skladu z veljavnimi akti družbe in skupine. Odvisne družbe delujejo na vseh poslovnih področjih v skladu z lokalno zakonodajo, pogodbami o poslovnem sodelovanju s Telekomom Slovenije in internimi pravilniki ter navodili, ki jih sprejema poslovodstvo posamezne družbe oz. uprava matične družbe.

Uprava Telekoma Slovenije je marca 2014 sprejela Pravilnik korporativnega upravljanja Skupine Telekom Slovenije. Ta opredeljuje pravila, kriterije in mehanizme upravljanja ter nadzora družb v Skupini Telekom Slovenije in je skladen s Politiko upravljanja Telekoma Slovenije. Upravljanje in nadzor delovanja družb v skupini temeljita na naslednjih osnovnih načelih:

 • povezanost s strategijo skupine;
 • upravljanje preko ciljnega vodenja, pri čemer cilji izhajajo iz strategije skupine;
 • jasno opredeljene vloge (naloge, pristojnosti in odgovornosti) nosilcev upravljanja in nadzora skupine;
 • enostavnost in fleksibilnost (zmožnost prilagajanja spremembam v organizaciji in poslovanju skupine).

Uprava Telekoma Slovenije je v okviru sprejetega pravilnika aktivno spremljala in nadzirala poslovanje odvisnih družb prek članstva v organih nadzora odvisnih družb. Za člana organa nadzora so lahko imenovani: člani uprave, direktorji sektorjev, vodje samostojnih služb v kabinetu uprave ali pomočniki predsednika uprave in druge osebe, ki jih imenuje uprava Telekoma Slovenije. Praviloma pa je član organa nadzora član uprave, ki je zadolžen za posamezno odvisno družbo. V letu 2014 so se sestajali enkrat mesečno, kar je omogočilo sprotno in pravočasno izmenjavo informacij med upravo Telekoma Slovenije in upravami odvisnih družb.

Sestava organov vodenja in nadzora v odvisnih družbah Skupine Telekom Slovenije na 31. 12. 2014

Slovenija
 
GVO, d.o.o
Direktor: Borut Radi
Do 28. 2. 2014 je bil direktor Edo Škufca.
 
AVTENTA, d.o.o.
Direktor: Vedran Krevatin
S 1. 1. 2015 je bil na mesto direktorja za štiriletni mandat imenovan Miha Praunseis.
 
TSmedia, d.o.o.
Direktor: mag. Tomaž Pernovšek
 
SOLINE, d.o.o.
Direktor: Klavdij Godnič
 
M-Pay, d.o.o.
Direktor: Janez Stajnik
Na podlagi podane odstopne izjave je nadzorni svet družbe dr. Deana Korošca razrešil z mesta direktorja z 31. 1. 2014, s 1. 2. 2014 pa je na mesto direktorja imenoval Janeza Stajnika.
 
SETCCE d.o.o.
Direktor: Aleksej Jerman Blažič
 
Druge države
 
IPKO Telecommunications LLC, Kosovo
Člani upravnega odbora: mag. Rudolf Skobe, predsednik, Bujar Musa, podpredsednik, Artan Lahaj, dr. Ciril Kafol, mag. Robert Erzin
Glavni izvršni direktor: mag. Robert Erzin
 
ONE DOOEL Skopje, Makedonija
Direktor: dr. Ciril Kafol
 
DIGI PLUS MULTIMEDIA DOOEL, Skopje, Makedonija
Direktor: Metodija Mirčev
Z 31. 5. 2014 je Janez Marovt podal odstopno izjavo z mesta direktorja. Skupščina družbe je s 1. 6. 2014 za novega direktorja imenovala Metodija Mirčeva.
 
Blicnet, d.o.o., Banja Luka, Bosna in Hercegovina
Direktor: mag. Igor Bohorč
 
SIOL, d.o.o. , Hrvaška
Direktor: Janez Marovt
Od 1. 2. 2015 je direktor mag. Igor Rojs.
 
SIOL, d.o.o., Podgorica, Črna gora
Direktor: mag. Igor Bohorč
Od 1. 2. 2015 je direktor mag. Igor Rojs.
 
SIOL, d.o.o., Sarajevo, Bosna in Hercegovina
Direktor: mag. Igor Bohorč
Od 1. 2. 2015 je direktor mag. Igor Rojs.
 

Komuniciranje z deležniki

Upravljanje komuniciranja s ključnimi deležniki sledi komunikacijski strategiji, ki je sestavni del Politike upravljanja družbe Telekom Slovenije, d.d. V letu 2014 smo v družbi Telekom Slovenije uresničevali proaktivno in dvosmerno komunikacijsko strategijo, naravnano v doseganje korektnih, stabilnih in dolgoročnih odnosov s ključnimi deležniki. Njena osnovna vodila so razumevanje, odprtost in objektivnost.

O komuniciranju s posameznimi skupinami deležnikov poročamo v poglavjih, kjer celovito obravnavamo odgovornost do zaposlenih, investitorjev, delničarjev, dobaviteljev, poslovnih partnerjev in lokalne ter širše skupnosti.

Informacije javnega značaja

V letu 2014 je začela veljati novela Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJ Z), ki je razširila krog zavezancev za dostop do informacij javnega značaja (IJ Z) tudi na družbe pod prevladujočim vplivom države. Družbe pod prevladujočim vplivom države, samoupravne skupnosti in druge osebe javnega prava so dolžne dostop do IJ Z zagotavljati:

 • z omogočanjem dostopa na podlagi individualnih zahtev za dostop in
 • s proaktivno objavo podatkov na spletnih straneh.

V ta namen smo v Skupini Telekom Slovenije imenovali dva pooblaščenca za posredovanje informacij javnega značaja, postavili interni portal z vsemi informacijami za zaposlene ter vzpostavili elektronski naslov ijz@telekom.si, na katerem sprejemamo vse zahteve za dostop do informacij javnega značaja. Na spletnih straneh družbe in spletnih straneh družb v skupini, ki se štejejo za zavezance po ZDIJ Z, objavljamo osnovne podatke o donatorskih, sponzorskih, svetovalnih in avtorskih pogodbah in izplačilih po teh pogodbah.

Komuniciranje z mediji21

Komuniciranje korporativnih tem Skupine Telekom Slovenije poteka na ravni matične družbe, medtem ko o ostalih temah posamezne odvisne družbe komunicirajo samostojno, pri tem pa sledijo osnovnim komunikacijskim načelom skupine.

Medije redno obveščamo o novostih na tehnološko-razvojnem, storitvenem in prodajnem področju (organizacija dogodkov, priprava sporočil za medije …), o poslovanju skupine poročamo na rednih novinarskih konferencah, ki potekajo vsako trimesečje, o najpomembnejših poslovnih dogodkih pa javnost obveščamo prek sistema Ljubljanske borze vrednostnih papirjev (SEOnet). Na novinarska vprašanja odgovarjamo redno in sproti, vselej pa v zakonsko predpisanem roku.

V letu 2014 smo zabeležili 16.795 objav v zvezi s Telekomom Slovenije, kar je 9 % več kot v letu 2013. Pozitivnih objav je bilo 72 %, nevtralnih 21,9 % in negativnih 6,1 %. Največ objav je bilo na temo delnic in borze, prodaje državnega deleža Telekoma Slovenije, sponzorstva Prve lige prvakov nogometa in sponzorstva športnikov, ki so nastopali na olimpijskih igrah.

Komuniciranje z regulatorji in državnimi organi22

Področje telekomunikacij je med najbolj reguliranimi gospodarskimi panogami. Skrbimo za dosledno upoštevanje veljavnih predpisov, priporočil in odločitev regulatorjev. Po potrebi se nanje odzivamo s strokovno utemeljenimi argumenti. S strokovnimi predlogi se aktivno vključujemo tudi v procese priprave zakonodaje s področja elektronskih komunikacij.

Poleg Agencije za komunikacijska omrežja in storitve RS (AKOS) ter sorodnih organov v državah, kjer delujejo naše družbe, imajo pomembno, zlasti zakonodajno vlogo tudi pristojna ministrstva in drugi državni organi.

Notranje kontrole v povezavi s postopkom računovodskega poročanja

Upravljanje s tveganji in izvajanje notranjih kontrol potekata v Telekomu Slovenije na vseh ravneh. Za delovanje sistema notranjih kontrol so odgovorna vodstva matične družbe in družb v skupini. Notranje kontrole so del poslovnih procesov in sistemov.

Cilji delovanja notranjih kontrol so:

 • zagotavljanje skladnosti delovanja z zakonodajo, drugimi predpisi, standardi, pogodbami in internimi akti družbe;
 • zagotavljanje zanesljivih in neoporečnih računovodskih ter izvajalnih informacij;
 • varovanje premoženja;
 • učinkovitost in uspešnost poslovanja ter
 • doseganje strateških ciljev družbe.

Sistem notranjih kontrol je primerno zagotovilo za doseganje ciljev in obvladovanje ključnih tveganj. Nadzorujemo ga z vodstvenim nadzorom, notranjimi revizijskimi pregledi, zunanjo revizijo računovodskih izkazov in drugimi neodvisnimi presojami.

Notranje revidiranje

Služba za notranje revidiranje deluje v skladu s Standardi strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju in Kodeksom poklicne etike. Notranje revidiranje opravlja za vse družbe v skupini. Področja in obseg njenega dela so opredeljeni v letnem načrtu, ki ga sprejme uprava in potrdi revizijska komisija nadzornega sveta. Služba redno preverja uresničevanje priporočil. O ugotovitvah in predlogih za izboljšave obdobno poroča upravi ter revizijski komisiji nadzornega sveta.

Revizijske preglede je v letu 2014 usmerila v izboljšanje učinkovitosti sistema upravljanja s tveganji v Skupini Telekom Slovenije. Ob tem je sledila zastavljenim ciljem na področju izboljšanja učinkovitosti upravljanja, nadziranja procesov nabave in prodaje ter ustreznosti upravljanja informacijskih tehnologij.

Služba je v okviru svetovalnih nalog pregledala obstoječe možnosti prijavljanja nepravilnosti in nezakonitosti ter predlagala izboljšanje procesa sprejemanja in obravnave prijav skladno z dobrimi praksami in slovenskimi smernicami korporativne integritete (angl. whistleblowing). Vključena je bila tudi v druge svetovalne posle ter notranje presoje po standardih ISO.

Zunanje revidiranje

Za revidiranje računovodskih izkazov Telekoma Slovenije za poslovno leto 2014 je bila na 25. redni skupščini delničarjev Telekoma Slovenije imenovana revizijska družba KPMG Slovenija, d. o. o. Stroški revizorjev so prikazani v Računovodskem poročilu Telekoma Slovenije, d. d.  

16 GRI G4-34
17 GRI G4-34
18 GRI G4-34
19 GRI G4-34
20 GRI G4-34
21 GRI G4-26, G4-27
22 GRI G4-26, G4-27