Pismo predsednika uprave6

Rudolf Skobe

Spoštovani delničarji, vlagatelji, poslovni partnerji in sodelavci,

leto 2014 je bilo za Skupino Telekom Slovenije zelo dinamično, pri tem pa je pomembno, da smo v njem uresničilivse zastavljene strateške cilje. Zaznamovali so ga enkratni dogodki in dodatne aktivnosti, ki so vplivale na rezultat Skupine Telekom Slovenije, vendar smo z njimi postavili trdne temelje za poslovanje v prihodnje.

Skupina Telekom Slovenije je, kljub nižjim prihodkom iz mobilnih govornih storitev zaradi prehoda na nove, za naročnike ugodnejše pakete, skupaj ustvarila 756,5 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje. EBITDA je dosegel 170 milijonov evrov in predstavlja 22,5-odstotni delež v čistih prihodkih od prodaje, zaradi enkratnih dogodkov pa smo zabeležili čisti poslovni izid v višini 1,6 milijona evrov. Brez upoštevanja enkratnih dogodkov bi EBITDA znašal 215 milijonov evrov, čisti poslovni izid pa bi dosegel 64 milijonov evrov. Ob tem smo za naložbe v omrežje, nakup radijskih frekvenc, opremo, IT in storitvene platforme namenili 176 milijonov evrov. Naravne ujme (žled, poplave) so na kabelskem omrežju Telekoma Slovenije povzročile za 6,2 milijona evrov škode, delničarjem smo izplačali 65,1 milijona evrov dividend.

Enkratni dogodki, ki so vplivali na rezultat Skupine Telekom Slovenije, so bili potrebni za ohranjanje konkurenčnega in stabilnega položaja v prihodnje. Tako smo na novo oblikovali za 43,6 milijona evrov rezervacij, v okviru konsolidacije poslovanja na makedonskem trgu pa smo s Telekom Austria Group sklenili dogovor o združitvi operaterjev. Zaključek aktivnosti je bil načrtovan za leto 2014, vendar so se aktivnosti zaradi zahtevnih postopkov in časa, ki je potreben za pridobitev soglasja s strani makedonskega regulatorja, zamaknile v leto 2015. Prav tako se je v leto 2015 zamaknila načrtovana konsolidacija na trgu Bosne in Hercegovine. Ob tem je Telekom Slovenije v letu 2014 z družbo Simobil podpisal sporazum o ureditvi medsebojnih razmerij, s katerim sta družbi uredili odprta medsebojna razmerja in opredelili pogoje poslovnega sodelovanja v prihodnje. Sporazum predstavlja pomemben korak k zmanjšanju tveganj iz naslova tožbenih zahtevkov in dodatno krepi vrednost družbe za lastnike. V tem letu smo prodali 50-odstotni delež v družbi Gibtelecom. Ocenjujemo, da smo finančno naložbo prodali v najprimernejšem času, saj bodo nadaljnje spremembe regulacije na ravni Evropske unije in zahtevana nenehna vlaganja v telekomunikacijsko infrastrukturo vplivale tudi na prihodnje poslovanje Gibtelecoma. Z navedenimi odločitvami smo naredili pomemben korak k uresničevanju zastavljenih ciljev na trgih, na katerih je Skupina Telekom Slovenije prisotna, vse aktivnosti pa so bile skladne s Strateškim poslovnim načrtom Skupine Telekom Slovenije za obdobje 2014–2018.

Strategija Skupine Telekom Slovenije je biti prvi na trgu v Sloveniji in po tržnem deležu drugi dobičkonosen operater na trgih izven Slovenije. Družba Ipko je na Kosovu svoj tržni delež v segmentu mobilne telefonije okrepila na 36,4 %, medtem ko v segmentu digitalne televizije in širokopasovnega dostopa dosega okoli 50-odstotni tržni delež. Skupno smo v Skupini Telekom Slovenije število mobilnih uporabnikov povečali za 4,8 %, število fiksnih širokopasovnih priključkov za 2,1 %, število TV priključkov pa za 6,6 %. Z najnaprednejšimi storitvami za posel in prosti čas brišemo meje časa in prostora, sposobnost hitrega prilagajanja, fleksibilnost in poznavanje trendov pa nam omogočajo, da smo lahko najboljši partner tudi poslovnim uporabnikom z najvišjimi zahtevami in pričakovanji. Zanje nekoč kompleksne sisteme spreminjamo v preproste in razumljive storitve, s čimer utrjujemo svoj položaj tudi na trgu celovitih, kakovostnih in zanesljivih IKT-storitev.

Veliko aktivnosti smo namenili stroškovni optimizaciji in racionalizaciji poslovanja. Tako smo z večjim poenotenjem ponudb za storitve Telekoma Slovenije zmanjšali število pogodbenih pogojev za več kot polovico. Prav tako smo optimizirali stroške dela, ki smo jih zmanjšali za 2 odstotka. Finančno stabilnost smo na ravni Skupine Telekom Slovenije dosegali s celovitim pristopom, h kateremu sodijo zagotavljanje dolgoročno vzdržne strukture financiranja, izpolnjevanje finančnih zavez iz posojilnih pogodb, učinkovito upravljanje z obratnim kapitalom, naložbenje denarnih sredstev, skladno s kriteriji tveganosti naložb, ter vzdrževanje ustrezne likvidnostne rezerve.

Delnica Telekoma Slovenije je bila med najprometnejšimi v prvi borzni kotaciji Ljubljanske borze in se je po tržni kapitalizaciji uvrstila na drugo mesto med vsemi delnicami na trgu. Ob tem so skozi vse leto potekale tudi aktivnosti v postopku prodaje državnega deleža v družbi Telekom Slovenije.

Skladno z zastavljeno strategijo smo nadaljevali prehod od posameznih sistemov kakovosti k integriranemu sistemu kakovostnega vodenja in k poslovni odličnosti. Tako smo za odgovorno upravljanje vplivov na okolje vpeljali sistem celovitega spremljanja rabe energije, porabo energije pa v letu 2014 zmanjšali za dva odstotka. Uspešno smo opravili presojo sistema ravnanja z energijo ISO 50001 in sistema ravnanja z okoljem ISO 14001, pridobili smo certifikat ISO 27001 za sistem vodenja varovanja informacij. V odvisnih družbah smo ohranili vse dosedanje certifikate.

V Skupini Telekom Slovenije dejavno prepoznavamo priložnosti, kjer lahko s svojim znanjem, s finančnimi sredstvi in z drugimi viri prispevamo k razvoju družbenega in gospodarskega okolja, v katerem delujemo. V poslovanje, izdelke, storitve in vsebine vgrajujemo načela trajnostnega razvoja, naša odgovornost in zaveza pa sta, da prispevamo k trajnostnim izboljšavam ekonomskega, družbenega in naravnega okolja. Ob tem spodbujamo svet športa, kulture, humanitarnosti in izobraževanja ter si prizadevamo za enake možnosti vsakogar, ki je del naše skupne zgodbe.

V Skupini Telekom Slovenije v letu 2015 načrtujemo 66 milijonov evrov čistega poslovnega izida, 198 milijonov evrov EBITDA in do 107 milijonov evrov naložb.

Zastavljene cilje v regiji jugovzhodne Evrope bomo uresničevali s povečevanjem števila uporabnikov in konsolidacijo posameznih trgov. V Sloveniji bomo ohranili položaj vodilnega celovitega ponudnika komunikacijskih storitev, kar bomo dosegali z navzkrižno prodajo storitev, razvojem novih storitev in novih naročniških modelov, diferenciacijo in ponudbo ekskluzivnih vsebin, nadaljnjim izboljševanjem uporabniške izkušnje in zagotavljanjem standardiziranih storitev v oblaku. Konkurenčna prednost Skupine Telekom Slovenije bo tudi v prihodnje vrhunska kakovost storitev, naš nadaljnji razvoj pa bo še naprej temeljil na visokih standardih družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja.

mag. Rudolf Skobe,
predsednik uprave

6 GRI G4-1, G4-DMA