Poročilo nadzornega sveta

Nadzorni svet družbe sestavlja devet članov, šest je predstavnikov delničarjev in trije predstavniki zaposlenih. Člani opravljajo nadzorno funkcijo in nadzorujejo vodenje poslov družbe s polno odgovornostjo. Predstavnike delničarjev izvoli skupščina, predstavnike delavcev pa Svet delavcev Telekom Slovenije. Njihovo imenovanje in odpoklic potekata skladno z veljavno zakonodajo in statutom družbe. Člani nadzornega sveta so izvoljeni za dobo štirih let in so po poteku lahko ponovno izvoljeni.

V poslovnem letu 2014 se je spremenila sestava nadzornega sveta pri predstavnikih zaposlenih, v aprilu sta odstopila Milan Richter in Martin Gorišek. V maju je svet delavcev izvolil nadomestna člana nadzornega sveta – predstavnika zaposlenih, to sta Primož Per in Samo Podgornik. Nadomestna predstavnika zaposlenih sta izvoljena v nadzorni svet za preostanek mandatne dobe, ki se izteče 14.11.2017.

Nadzorni svet izvoli predsednika in imenuje dva namestnika predsednika, enega izmed predstavnikov delničarjev družbe in drugega izmed predstavnikov zaposlenih. Nadzornemu svetu konec leta 2014 predseduje Borut Jamnik, njegova namestnika sta mag. Adolf Zupan in Dean Žigon.

Delovanje nadzornega sveta

Nadzorni svet Telekoma Slovenije se je v letu 2014 sestal na skupno 18 sejah, od katerih je bilo 14 rednih, štiri seje pa so bile dopisne. Seje so potekale na sedežu družbe.

Nadzorni svet je skrbno in odgovorno spremljal ter nadziral poslovanje družbe Telekom Slovenije in Skupine Telekom Slovenije kot celote. Sprejel je strateški poslovni načrt skupine za obdobje 2015-2019, podal soglasja k imenovanju direktorjev odvisnih družb in odprodaji deleža družbe Gibtelecom, konsolidaciji trga v Makedoniji ter Bosni in Hercegovini. Soglašal je s poravnavo z družbo Simobil in redno spremljal proces prodaje večinskega deleža družbe.

Nadzorni svet bo še naprej redno spremljal izvajanje poslovnih načrtov in nove strategije družbe, kar bo omogočalo, da bosta družba in skupina v prihodnjih letih dosegli pričakovane rezultate, njuno poslovanje pa bo primerljivo z najboljšimi v panogi.

Delo komisij nadzornega sveta

Nadzorni svet je imel v letu 2014 oblikovane štiri komisije, ki so obravnavale teme s področja delovanja nadzornega sveta in mu svetovale glede pomembnih vprašanj. S tem so znatno pripomogle k boljšemu delu in večji učinkovitosti nadzornega sveta.

Delo komisij je podrobneje opisano v poglavju Korporativno upravljanje v poslovnem delu letnega poročila.

Ocena dela uprave in nadzornega sveta

Na podlagi opisanega tekočega spremljanja ter nadziranja poslovanja in vodenja družbe Telekom Slovenije in družb v skupini v poslovnem letu 2014 ter na podlagi Konsolidiranega letnega poročila Skupine Telekom Slovenije za leto 2014, ki ga je sestavila in predložila uprava, nadzorni svet ocenjuje, da letno poročilo in v njem vsebovana razkritja prikazujejo dejansko stanje in položaj Skupine Telekom Slovenije.

Delo uprave v obstoječih gospodarskih razmerah in specifičnem obdobju, v katerem se družba nahaja, ocenjujemo kot uspešno. Uprava in nadzorni svet sta na sejah dobro sodelovala, v obdobju med sejami pa je potekala tudi redna komunikacija med predsednikom nadzornega sveta in predsednikom uprave.

Nadzorni svet je spremljal možnost navzkrižja interesov svojih članov in v dveh primerih sta se člana nadzornega sveta izločila.

Potrditev letnega poročila in predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2014

Nadzorni svet je letno poročilo družbe Telekom Slovenije, d. d., in Skupine Telekom Slovenije za leto 2014 temeljito preveril v zakonitem roku. Nadzorni svet za poslovno leto 2014 ugotavlja, da je Skupina Telekom Slovenije poslovala v skladu z napovedjo.

Nadzorni svet se je seznanil in obravnaval tudi revizijsko poročilo, v katerem pooblaščena revizijska družba KPMG, d.o.o., ugotavlja, da računovodski izkazi, ki so del letnega poročila, resnično in pošteno predstavljajo finančno stanje družbe in skupine, njun poslovni in finančni izid ter gibanje kapitala. Nadzorni svet na revizorjevo poročilo ni imel pripomb, prav tako ni imel pripomb oziroma zadržkov, ki bi onemogočili sprejem odločitve o potrditvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila.

Na podlagi določil 282. člena Zakona o gospodarskih družbah nadzorni svet potrjuje letno poročilo družbe Telekom Slovenije, d. d., ter konsolidirano letno poročilo Skupine Telekom Slovenije s pripadajočim revizijskim poročilom za leto 2014.

 

Borut Jamnik
predsednik nadzornega sveta Telekoma Slovenije, d. d.