Poudarki poslovanja Skupine Telekom Slovenije v letu 20143

Poudarki leta 2014

  1. Povečali število mobilnih uporabnikov za 4,8 %, število fiksnih širokopasovnih priključkov za 2,1 %, število TV priključkov pa za 6,6 %,
  2. Kljub zaostrenim makroekonomskim razmeram in nižjim prihodkom mobilnih govornih storitev zaradi prehoda na nove, za naročnike ugodnejše pakete, skupaj ustvarili 756,5, milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je za tri odstotke manj kot v letu 2013,
  3. Uvedli številne novosti in izboljšave storitev ter omrežij za še večjo mobilnost uporabnikov,
  4. V Sloveniji postavili 141 novih baznih postaj za nadgradnjo širokopasovnega mobilnega omrežja s tehnologijo LTE in konec leta pokrivali že preko 75 % prebivalstva,
  5. EBITDA je dosegel 170,1 milijona evrov oz. 22,5 % delež v čistih prihodkih od prodaje.

Rezultate poslovanja Skupine Telekom Slovenije v letu 2014 zaznamujejo enkratni dogodki, ki so imeli trenutni vpliv na poslovne rezultate skupine v letu 2014, v pretežni meri pa predstavljajo trden temelj za njeno poslovanje v prihodnje – več v poglavju Finančni rezultati poslovanja.

Načrte za leto 2015 in bistvene pogoje, ki vplivajo na naše poslovanje, predstavljamo v poglavju Razvojna strategija in načrti.

Finančni kazalniki4

v tisoč EUR 2014 2013 Ind 14/13
Čisti prihodki od prodaje 756.454 779.360 97
Drugi prihodki od poslovanja 8.442 19.819 43
Poslovni prihodki skupaj 764.896 799.179 96
EBITDA 170.051 239.868 71
Delež EBITDA v čistih prihodkih od prodaje v % 22,5 % 30,8 % 73
EBIT 11.412 71.540 16
Donosnost prodaje (RoS (EBIT/čisti prihodki od prodaje)) v % 1,5 % 9,2 % 16
Čisti poslovni izid 1.594 51.057 3
Sredstva 1.343.421 1.391.869 97
Kapital 693.901 758.582 91
Donosnost sredstev (ROA) 0,1 % 3,5 % 3
Donosnost kapitala (ROE) 0,2 % 6,8 % 3
Razmerje med kapitalom in sredstvi (Equity Ratio) 51,7 % 54,5 % 95
Neto finančni dolg 344.057 341.807 101

 

Drugi ekonomski kazalniki

v tisoč EUR 2014 2013 Ind 14/13
Distribuirana ekonomska vrednost 664.990 640.280 104
Dodana vrednost 162.008 214.011 76
Dodana vrednost na zaposlenega v EUR 35.934 45.974 78
Investicije v osnovna sredstva (CAPEX) 176.481 113.289 156
EBITDA – CAPEX –6.430 126.579 -
Delež EBITDA – CAPEX v EBITDA (Cash Margin) –3,8% 52,8% -
Stroški dela 138.887 142.440 98
Davek iz dobička 1.032 –2.194 -
Plačilo lastnikom – dividende 65.055 78.066 83

 

Družbeni kazalniki – zaposleni

  2014 2013 Ind 14/13
Število zaposlenih 4.431 4.586 97
Stopnja fluktuacije v družbah v Sloveniji % 6,5 % 4,4 % 148
Število ur izobraževanja na zaposlenega 23,0 23,9 96
Neposredni stroški izobraževanja v tisoč EUR 1.386 1.662 83

 

Družbeni kazalniki – skupnost

Priključki 2014 2013 Ind 14/13
Mobilna telefonija 2.312.025 2.206.010 105
Fiksna govorna telefonija 641.285 655.468 98
Širokopasovni maloprodajni priključki 352.987 345.668 102
Delež sredstev za sponzorstva in donacije od poslovnih prihodkov 0,4 % 0,4 % 100

 

Okoljski kazalniki (Telekom Slovenije)

  2014 2013 Ind 14/13
Poraba električne energije (v milijonih kWh)* 78,3 79,9 98
Direktni okoljski stroški** (v milijonih EUR) 10,3 11,6 89*

 

* Vključuje porabo električne energije Telekoma Slovenije, TSmedie, Avtente, lokacij RTV.
** Neposredni okoljski stroški Telekoma Slovenije vključujejo stroške električne energije, goriva za vozni park in ogrevanje ter stroške čiščenja in komunalnih storitev.

Poslovni prihodki v milijonih evrov in stevilo zaposlenih Skupine Telekom Slovenije

3 GRI G4-9,G4-EC1

4Računovodski izkazi za primerjalno obdobje so v vseh nadaljnjih tabelah in grafih skladno z zahtevami MRS 1 in MRS 8 prilagojeni za spremembo računovodske usmeritve. Več v računovodskem poročilu, od strani 140 dalje.

5 GRI G4-EC1