Doseganje načrtovanih ciljev Skupine Telekom Slovenije v letu 2014

Za trge, na katerih posluje Skupina Telekom Slovenije, je značilna visoka stopnja konkurenčnosti, trgi pa postajajo vse bolj zasičeni, zaradi česar je vse manj prostora za pridobivanje novih uporabnikov. Ti so na eni strani vse bolj cenovno občutljivi, hkrati pa zahtevajo vrhunsko kakovost storitev. Prvotni operaterji, kot je Telekom Slovenije, so in bodo, po napovedih analitikov, izpostavljeni nadaljnjemu upadanju prihodkov osnovnih telekomunikacijskih storitev (klasičnih govornih storitev) in tržnih deležev. Obvladovanje tovrstnih gibanj in nadaljnji razvoj Skupine Telekom Slovenije smo začrtali v strateškem poslovnem načrtu za obdobje 2016–2020 in letnem poslovnem načrtu za 2016. 

Strategijo bomo uresničevali postopno v treh korakih. V prvem obdobju bomo inovirali in razvijali osnovno dejavnost, v drugem se bomo osredotočali na digitalizacijo, v tretjem pa na ustvarjanje vrednosti iz prvih dveh obdobij. 

Strategija preskoka 2020 in pot uresničevanja

Uprava Skupine Telekom Slovenije, je zaposlenim ključne strateške usmeritve in pričakovanja, povezana s prihodnjim razvojem Skupine Telekom Slovenije, predstavila februarja 2016.

Ključne strateške usmeritve Skupine Telekom Slovenije v obdobju 2016–2020

 • Konsolidacija na posameznih trgih
  Skladno s strateškim poslovnim načrtom za obdobje 2015–2019 smo v Skupini Telekom Slovenije že izvedli aktivnosti konsolidacije na nekaterih trgih. Aktivnosti bomo nadaljevali tudi v prihodnje, bodisi s širitvijo bodisi z dezinvestiranjem na posameznih trgih.
 • Pospešena izgradnja optičnega dostopovnega omrežja
  V Telekomu Slovenije bomo svoj tržni položaj utrjevali s širitvijo dostopovnega optičnega omrežja, ki uporabnikom omogoča visoke hitrosti dostopa do interneta in vrhunsko uporabniško izkušnjo širokopasovnih vsebin. V naslednjih letih so tako predvidena obsežna vlaganja v optične dostope.
 • Optimizacija procesov in IT-infrastrukture
  Telekom Slovenije se bo z optimizacijo poslovnih procesov in IT-infrastrukture preoblikoval v dinamično podjetje, ki se bo aktivno prilagajalo zahtevam in potrebam uporabnikov.
 • Rast števila širokopasovnih in IPTV-priključkov
  Tržni delež v segmentu širokopasovnih in IPTV-priključkov bomo povečevali s pospešeno izgradnjo optičnih dostopovnih omrežij, ponudbo konvergenčnih paketov in s širitvijo ponudbe storitev izven osnovne telekomunikacijske dejavnosti.
 • Kadrovsko prestrukturiranje
  V Skupini Telekom Slovenije bomo nadaljevali z optimizacijo stroškov dela in zagotavljanjem optimalnega števila zaposlenih glede na potrebe delovnega procesa posameznih družb.
 • Novi viri prihodkov
  Svojim uporabnikov bomo zagotavljali možnost nakupa širokega spektra storitev na enem mestu, s povečevanjem prihodkov od IKT-storitev pa bomo svoje poslovanje širili tudi na nova področja, kot so: energetika, zavarovanja, storitev pametnega doma, e-m-zdravje, e-m-državljan, e-m-varnost, e-m-mobilnost, big data …
 • Finančna stabilnost
  Finančno stabilnost bomo v Skupini Telekom Slovenije dosegali s pravočasno zagotovitvijo virov za refinanciranje obveznic in ostalih potrebnih virov financiranja za ohranjanje likvidnosti, spremljanjem trendov na finančnih trgih, še večjo centralizacijo denarnega toka skupine, vzpostavitvijo učinkovitih mehanizmov korporativnega upravljanja in učinkovitim upravljanjem z obratnim kapitalom.
 • Kakovost
  Kakovost storitev, kar je primerjalna prednost družb v Skupini Telekom Slovenije, bomo še naprej zagotavljali z nadaljnjim razvojem in celovito ponudbo najsodobnejših storitev ter rešitev.
 • Družbena odgovornost
  V poslovanje, izdelke, storitve in vsebine družb Skupine Telekom Slovenije vgrajujemo načela trajnostnega razvoja ter odgovorno upravljamo s svojimi ekonomskimi, družbenimi in okoljskimi vplivi delovanja. Ob tem dejavno prepoznavamo priložnosti, kjer lahko z različnimi viri prispevamo k razvoju družbenega in gospodarskega okolja, v katerem delujemo.
 • Ključni strateški stebri
  Telekom Slovenije bo strategijo uresničeval v okviru štirih strateških stebrov:
Strateški cilj Koraki in doseženo v letu 2014 Strateški cilj Koraki in doseženo v letu 2014
Ohraniti število uporabnikov v Sloveniji in doseči čim boljšo dobičkonosnost. Optimizirati prodajno mrežo. Na slovenskem trgu smo ohranili najvišji tržni delež v vseh segmentih. Skupno število priključkov mobilne telefonije v skupini smo povečali za 4,8 %, širokopasovnih pa za 2,1 %. Aktivnosti zadržanja naročnikov – Program zvestobe. Nadaljevali smo s prodajnimi aktivnostmi na terenu. Terenski tehniki predstavljajo pomemben prodajni kanal, saj imajo neposreden stik z uporabniki. Vpeljali smo dodatno skupino za prodajo na terenu (D2D), s čimer želimo svoje storitve še bolj približati našim uporabnikom. Nadaljevali smo s prenovo prodajnih mest in konsolidacijo posredniške mreže.
       
Doseči rast števila uporabnikov in EBITDA na trgih jugovzhodne Evrope. Optimizirati stroške v odvisnih družbah v jugovzhodni Evropi. Ipko je okrepil tržni delež v segmentu mobilne telefonije na Kosovu, ki konec tretjega tromesečja leta 2014 znaša že 36,4 %, kar je za 2,7 odstotne točke več kot konec leta 2013. V vseh družbah jugovzhodne Evrope smo povečali število uporabnikov v segmentu mobilne telefonije (skupno za 10 %), obseg VoIP-priključkov pa skupno za 47 %. Število širokopasovnih priključkov smo povečali na Kosovu in BiH.
       
Povečevanje tržnega deleža ter prihodkov v regiji jugovzhodne Evrope. Prihodki iz naslova mednarodnih veleprodajnih storitev so bili za 7 % višji v primerjavi z letom prej. Družba Ipko je povečala dobiček iz poslovanja za polovico v primerjavi z letom prej, družba One pa je prvič na letni ravni poslovala pozitivno.
       

Ključna poslovna pričakovanja Skupine Telekom Slovenije za leto 2016

 • Naložbe: do 156 milijonov EUR
 • EBITDA: 198 milijonov EUR
 • Čisti poslovni izid: 34 milijonov EUR