Ostalo o delnicah

Odnosi z investitorji24

Telekom Slovenije pravočasno in kakovostno obvešča vlagatelje in drugo zainteresirano javnost (več v točki Vključevanje in sodelovanje deležnikov). Transparentnost poslovanja Skupine Telekom Slovenije dosegamo s spoštovanjem meril za izdajatelje delnic v prvi borzni kotaciji in politike razkrivanja informacij.

Za kakovostne odnose z vlagatelji je družba izvajala naslednje aktivnosti:

 • v marcu smo se domačim in tujim vlagateljem, predvsem institucionalnim, predstavili na predstavitvi Webcast, namenjeni najvidnejšim slovenskim izdajateljem, ki sta jo organizirali Alta Skupina in Alta Invest,
 • v maju smo se udeležili individualnih sestankov na Investicijski konferenci v Zagrebu v organizaciji ljubljanske in zagrebške borze vrednostnih papirjev,
 • z zainteresiranimi domačimi in tujimi vlagatelji ter analitiki smo komunicirali prek individualnih sestankov in konferenčnih klicev,
 • četrtletno, po vsaki objavi poslovnih rezultatov, smo izdali elektronske TLSG novice, poslane vsem prijavljenim domačim in tujim prejemnikom,
 • pred redno skupščino delničarjev smo izdali revijo Telekomov delničar, ki delničarjem nudi ključne informacije tako glede skupščine kot poslovanja družbe,
 • organizirali smo skupščino delničarjev in jo neposredno prenašali prek spleta.

Z vlagatelji, delničarji in tudi ostalo zainteresirano javnostjo smo redno komunicirali tudi prek elektronskih naslovov ir@telekom.si, skupscina@telekom.si in dividenda@telekom.si.

Javne objave

Cenovno občutljive in druge pomembne informacije redno objavljamo na svoji spletni strani v zavihku Za vlagatelje in na spletnem portalu Ljubljanske borze SEOnet. V letu 2014 smo imeli 33 javnih objav, sočasno v slovenskem in angleškem jeziku.

Finančni koledar

Finančni koledar za leto 2015 je bil objavljen v sistemu Ljubljanske borze SEOnet, dostopen pa je tudi na spletni strani http://www.telekom.si/o-podjetju/za-vlagatelje/financni-koledar, in sicer v zavihku Za vlagatelje. Na istem mestu bodo objavljene tudi vse morebitne spremembe finančnega koledarja v letu 2015.

Dividendna politika

Dividendna politika družbe Telekom Slovenije je prilagojena naložbeni strategiji ter zagotavljanju dolgoročne rasti in razvoja Skupine Telekom Slovenije. Oblikovana je ob upoštevanju pričakovanj lastnikov.

Delničarji so na 25. skupščini delničarjev podprli nasprotni predlog skupine delničarjev o uporabi bilančnega dobička za leto 2013 ter sprejeli sklep, da se za dividende nameni celotni bilančni dobiček. To je pomenilo izplačilo dividende v višini 10,00 evrov bruto na delnico.

Podatki in pojasnila v zvezi z zakonom o prevzemih

Pri vsebinah, povezanih s prevzemno zakonodajo, ni bilo sprememb. Stanje je bilo 31. 12. 2014 sledeče:

 • V strukturi osnovnega kapitala Telekoma Slovenije ni bilo sprememb.
 • Vse delnice TLSG so bile neomejeno prenosljive.
 • Telekom Slovenije ni imel vrednostnih papirjev, ki bi zagotavljali posebne kontrolne pravice, in ni imel omejitev glasovalnih pravic.
 • Družbi niso bili znani nikakršni dogovori med delničarji, ki bi lahko povzročili omejitev prenosa vrednostnih papirjev ali glasovalnih pravic.
 • Poslovodstvo je na 24. skupščini delničarjev prejelo pooblastilo za nakup lastnih delnic.
 • Pravila družbe o imenovanju in zamenjavi članov organov vodenja, o spremembah statuta in pooblastila poslovodstva so bila določena v statutu družbe.

Agencija za trg vrednostnih papirjev je na podlagi 1. odstavka 70. člena Zakona o prevzemih (ZPre-1) opravila nadzor nad izvajanjem tega zakona v ciljni družbi Telekom Slovenije. V postopku je Agencija ugotovila, da so poleg RS določene družbe (KAD, SOD, Aerodrom Ljubljana, Nova KBM, Luka Koper, Sklad za financiranje razgradnje NEK in Zavarovalnica Triglav) v skladu z ZPre-1 delovale usklajeno v ciljni družbi Telekom Slovenije, saj je njihov skupni delež glasovalnih pravic dosegal in presegal prevzemni prag. Ker nobena od navedenih oseb ni podala prevzemne ponudbe in s tem spremenila pravnega dejstva za prenehanje sankcije (prepovedi uresničevanja glasovalnih pravic), ta prepoved še velja.

Družba je imela 31. 12. 2014 dva pomembna neposredna imetnika vrednostnih papirjev, ki sta dosegala kvalificirani delež 5 % ali več glasovalnih pravic. Republika Slovenija je imela v lasti 4.087.569 delnic ali 62,54 % delež, Kapitalska družba pa 365.175 delnic ali 5,59 % v osnovnem kapitalu družbe.

Lastne delnice

Družba je imela 31. 12. 2014 30.000 lastnih delnic ali 0,46 odstotka kapitala. Število lastnih delnic je nespremenjeno od pridobitve v letu 2003.

Delničarji so s sklepom na 24. skupščini delničarjev 1. 7. 2013 upravi družbe podelili pooblastilo za nakup lastnih delnic z veljavnostjo 36 mesecev od dneva sprejetja sklepa.

24 GRI G4-26