Trgovanje z delnico in lastniška struktura23

Vrednost delnice Telekoma Slovenije (TLSG) se je od začetka do konca leta povečala za skoraj petino. Delnica se je uvrstila med najprometnejše delnice v prvi borzni kotaciji Ljubljanske borze, po tržni kapitalizaciji pa na drugo mesto med vsemi na trgu.

Poudarki leta 2014:

  1. Pozitivno zaključeno leto za delnico Telekoma Slovenije (TLSG), njen tečaj je zrasel za 19,3 %.
  2. V lastniški strukturi ni bilo večjih sprememb; največje je bilo povečanje lastniškega deleža pri individualnih delničarjih za 0,45 odstotne točke, na 11,66 %.
  3. Tržna kapitalizacija je ob koncu leta znašala 947,64 milijona evrov, kar je uvrščalo delnice TLSG na drugo mesto med vsemi delnicami na trgu.

Osnovni podatki o delnici družbe Telekom Slovenije na 31. 12. 2014

Osnovni podatki o delnici 2014
Oznaka TLSG
Kotacija Prva kotacija Ljubljanske borze
Osnovni kapital (v EUR) 272.720.664,33
Število navadnih imenskih kosovnih delnic 6.535.478
Število lastnih delnic 30.000
Število delničarjev na 31. 12. 2014 11.498

Lastniška struktura in največji delničarji

V delniški knjigi Telekoma Slovenije je bilo 31. 12. 2014 vpisanih 11.498 delničarjev, 131 manj kot konec leta 2013. Največji padec (za 125) je zabeležila kategorija individualnih delničarjev.

V lastniški strukturi niso bile zaznane vidnejše spremembe lastništva, saj v nobeni od kategorij ni prišlo do spremembe, večje od 1 %. Svoj delež so nekoliko zmanjšale domače pravne osebe, in sicer za 0,47 odstotne točke, na 8,40 %, medtem ko so ga individualni delničarji povečali za 0,45 odstotne točke, na 11,66 %. Največji lastnik družbe ob koncu leta 2014 ostaja država skupaj s Kapitalsko družbo in Slovenskim državnim holdingom ter Modro zavarovalnico. V neposrednem in posrednem lastništvu države je bilo ob koncu leta 73,82 % delnic družbe.

Lastniška struktura, 31. 12. 2014

Lastniska struktura

Spremembe lastniške strukture po kategorijah delničarjev

Naziv delničarja % lastništva 31. 12. 2014 % lastništva 31. 12. 2013 Letna sprememba v odstotnih točkah
Republika Slovenija 62,54 62,54 -
Slovenska odškodninska družba, d.d. (SOD)* 4,25 4,25 -
Individualni delničarji 11,66 11,21 0,45
Druge domače pravne osebe 8,40 8,87 –0,47
Kapitalska družba, d.d. 5,59 5,59 -
Investicijske družbe in DZU 0,02 0,07 –0,05
Tuje pravne osebe 4,04 4,93 –0,89
Banke 0,87 0,92 –0,05
Vzajemni in ostali skladi 1,53 0,87 0,66
Telekom Slovenije – lastne delnice 0,46 0,46 -
Zavarovalnice 0,54 0,17 0,37
Borznoposredniške hiše 0,10 0,12 –0,02
Skupaj 100,00 100,00  

 

* Slovenski državni holding (SDH) je nastal z uveljavitvijo ZSDH-1 v juniju 2014 s prevzemom pristojnosti in obveznosti s strani Slovenske odškodninske družbe (SOD).

10 največjih delničarjev

10 največjih delničarjev je imelo 31. 12. 2014 v lasti 77,83 % osnovnega kapitala družbe, kar je za 0,06 odstotne točke več kot konec leta 2013. Do sprememb je prišlo tudi v strukturi prve deseterice, saj je družba Perspektiva FT podvojila svoj lastniški delež, med prvih deset delničarjev pa sta se namesto družbe Intersvet in NFD 1, mešanega fleksibilnega podsklada, uvrstila The Bank of New York Mellon in Telekom Slovenije s svojimi lastnimi delnicami.

Delničar na dan 31. 12. 2014 % Delničar na dan 31. 12. 2013 %
1 Republika Slovenija 62,54 Republika Slovenija 62,54
2 Kapitalska družba, d.d. 5,59 Kapitalska družba, d.d. 5,59
Slovenski državni holding, d. d.* 4,25 Slovenska odškodninska družba, d. d. 4,25
Perspektiva FT, d. o. o. 1,51 Modra zavarovalnica, d.d. – PPS 1,44
5 Modra zavarovalnica, d. d. – PPS 1,44 Intersvet, d.o.o. 1,10
6 NLB, d. d. 0,55 Perspektiva FT, d.o.o. 0,75
7 Triglav vzajemni skladi – delniški Triglav 0,51 NLB, d. d. 0,55
8 KD Galileo, fleksibilna struktura naložb 0,51 Triglav vzajemni skladi – delniški Triglav 0,52
9 The Bank of New York Mellon – fiduciarni 0,47 NFD 1, mešani fleksibilni podsklad 0,52
10 Telekom Slovenije, d. d. 0,46 KD Galileo, fleksibilna struktura naložb 0,51
Skupaj 77,83 Skupaj 77,77

* Prej Slovenska odškodninska družba, d. d.

 

Delnice v lasti uprave in nadzornega sveta Telekoma Slovenije

Člani uprave in nadzornega sveta so bili 31. 12. 2014 skupaj imetniki 1.549 delnic TLSG (glej spodnjo tabelo). Preostali člani organov upravljanja in nadzora niso imeli v lasti delnic Telekoma Slovenije.

Trgovanje predstavnikov družbe z delnicami družbe in obveščanje o tovrstnih transakcijah v Telekomu Slovenije sledita veljavni zakonodaji in notranjemu Pravilniku o omejitvi trgovanja z delnicami družbe na podlagi notranjih informacij.

Ime in priimek Funkcija Število delnic Delež v kapitalu v %
Uprava      
mag. Rudolf Skobe predsednik uprave 300 0,00459
Zoran Janko član uprave 31 0,00047
mag. Tomaž Seljak podpredsednik uprave 4 0,00006
Nadzorni svet      
mag. Adolf Zupan namestnik predsednika nadzornega sveta 1.094 0,01674
Matej Golob Matzele član nadzornega sveta 22 0,00034
Samo Podgornik član nadzornega sveta 92 0,00141
Primož Per član nadzornega sveta 5 0,00008
Dean Žigon član nadzornega sveta 1 0,00002
Skupaj Uprava in NS   1.549 0,02370

 

23 GRI G4-7, G4-13