Trgovanje z delnico in pomembnejši finančni podatki o delnici

Gibanje vrednosti delnice Telekoma Slovenije

Delnica TLSG je leto 2014 zaključila pozitivno, njen zaključni tečaj je na zadnji trgovalni dan v letu znašal 145,00 evrov. Na letni ravni je zabeležila 19,29 % rast vrednosti. V enakem obdobju se je indeks delnic borzne kotacije SBITOP, ki predstavlja gibanje cen največjih in najlikvidnejših delnic na organiziranem trgu Ljubljanske borze, povečal za 19,59 %.

Tržna kapitalizacija je ob koncu leta znašala 947,64 milijona evrov, kar je uvrščalo delnice TLSG na drugo mesto med vsemi delnicami na trgu, hkrati so bile drugi najprometnejši borzni vrednostni papir v letu 2014.

Statistika trgovanja s TLSG na Ljubljanski borzi v obdobju

Zaključni tečaj v EUR 2014 2013
Najvišji dnevni 159,10 122,95
Najnižji dnevni 120,00 77,50
Povprečni 139,70 101,39
Promet v tisoč EUR 2014 2013
Skupni promet v letu 46.494,00 33.632,74
Najvišji dnevni 1.165,05 1.536,83
Najnižji dnevni 0,91 1,36
Povprečni 187,48 136,72

 

Primerjava gibanja tečaja TLSG z gibanjem indeksa SBITOP in prometa delnic TLSG

Primerjava gibanja tecaja TLSG z gibanjem indeksa SBITOP in prometa delnic TLSG
Primerjava gibanja tecaja TLSG z gibanjem indeksa SBITOP in prometa delnic TLSG

 

Vir: Ljubljanska borza, arhiv tečajev.

 

Pomembnejši finančni podatki o delnici

31. 12. 2014 31. 12. 2013
Zaključni tečaj na zadnji trgovalni dan v obdobju v EUR 145,00 121,55
Knjigovodska vrednost delnice v EUR1 112,36 119,89*
Čisti dobiček na delnico2 v EUR 2,76 7,87*
Razmerje tržna/knjigovodska vrednost 1,29 1,01
Kapitalska donosnost delnice v obdobju3 19,29 % 27,28 %

* Prilagojeni podatki za leto 2013

1Knjigovodska vrednost delnice je izračunana kot razmerje med knjigovodsko vrednostjo kapitala Telekoma Slovenije na zadnji dan obdobja in tehtanim povprečnim številom navadnih delnic v opazovanem obdobju brez lastnih delnic.
2ČČisti dobiček na delnico je izračunan kot razmerje med čistim poslovnim izidom Telekoma Slovenije v obravnavanem obdobju in tehtanim povprečnim številom navadnih delnic v opazovanem obdobju brez lastnih delnic.
3Kapitalska donosnost delnice je izračunana kot: (tečaj na zadnji trgovalni dan v obdobju – tečaj na prvi trgovalni dan v obdobju)/tečaj na prvi trgovalni dan v obdobju.