Odgovornost do naravnega okolja90

Racionalna raba energije in skrb za okolje sta vgrajena v strategijo Skupine Telekom Slovenije. Napredek spremljamo z merljivimi energetskimi in okoljskimi kazalniki.

Poudarki leta 2014

 1. V Telekomu Slovenije smo uvedli računalniško podprt sistem ciljnega spremljanja rabe energije (CSRE).
 2. Za 2 % smo zmanjšali porabo, za 13 % pa strošek električne energije kot najpomembnejšega energenta.
 3. Napredek na področju ravnanja z energijo v Telekomu Slovenije je potrjen z redno in akreditacijsko presojo skladnosti z zahtevami SIST EN ISO 50001 brez neskladnosti.
 4. V celoti izpolnjujemo vse okoljske zahteve glede elektromagnetnih sevanj (EMS). Zaradi širitve mobilnega omrežja četrte generacije LTE je Telekom Slovenije izvedel 224 dodatnih celovitih meritev vplivov na okolje.
 5. Uspešno smo zaključili certificiranje sistema vodenja informacijske varnosti (SIST ISO/IEC 27001) za procese, usmerjene k zunanjim kupcem, in certifikacijo Notranjih pravil Telekoma Slovenije.
 6. Nadaljevali smo krepitev odgovornosti za energetske in okoljske vplive v odvisnih družbah v Sloveniji in jugovzhodni Evropi.

Osrednje usmeritve energetske in okoljske politike Telekoma Slovenije so:

 • načrtno preprečevanje in zmanjševanje vplivov dejavnosti na okolje in življenjski prostor,
 • redno spremljanje porabe virov, zlasti energije in stroškov,
 • zastavljanje strateških (okvirnih) in izvedbenih energetskih in okoljskih ciljev, ki so uravnoteženi s posebnostmi našega poslovanja in razvoja,
 • stalno izboljševanje zaščite okolja,
 • prenos najboljših lastnih in drugih dobrih energetskih in okoljskih praks na vse družbe skupine,
 • vključevanje svetovno priznanih smernic energetskega in okoljskega razvoja v razvoj storitev,
 • spremljanje in izpolnjevanje vseh zahtev slovenskega in evropskega pravnega reda ter
 • izpolnjevanje normativnih in etičnih energetskih in okoljskih zavez, ki presegajo zakonodajne okvire.

Energetsko in okoljsko poročilo Telekoma Slovenije v letu 2014

Na področju sistemov kakovostnega vodenja je bilo v Telekomu Slovenije to leto zelo dejavno. Še posebej to velja za sistem učinkovitega ravnanja z energijo in okoljem (SURE/O).

Med najpomembnejšimi aktivnostmi je bila implementacija računalniško podprtega sistema ciljnega spremljanja rabe energije (CSRE), ki je zaživel konec leta. Omogoča vpogled v porabo električne energije (za 1700 vključenih lokacij oz. naprav) ter energentov za ogrevanje na 32 najpomembnejših lokacijah (kar predstavlja več kot 90 % tovrstne porabe). Hkrati poteka že nadgradnja sistema v smeri polnega energetskega knjigovodstva in računovodstva. Njegovo uvedbo v redno delo bomo zaključili v letu 2015.

Energetski menedžment – sistem ciljnega spremljanja energije

V letu 2014 sprejeti Energetski zakon je v Sloveniji močno povečal pomen sistematičnega zagotavljanja energetske učinkovitosti, čemur sledimo tudi v Telekomu Slovenije. Zakon med drugim ureja področje energetskih izkaznic in energetskih pregledov. S skupno 56 izvedenimi energetskimi pregledi v treh letih smo med vodilnimi v Sloveniji. Ocenjeni prihranek zaradi sistema bo po novem zakonu samo pri energetskih pregledih okoli 50.000 evrov letno. En član ožje projektne ekipe je opravil šolanje in izpit za certifikacijo za evropskega energetskega menedžerja (EUREM). Okrepili smo tudi nadzor nabavljenih izdelkov, proizvedenih zunaj EU, predvsem z vidika varnostnih oznak, energetskih nalepk in CE-znaka (evropska skladnost izdelkov; zahteve podzakonskih aktov Energetskega zakona).

Ozaveščanju zaposlenih o okoljski in energetski učinkovitosti dajemo veliko težo, zato smo okrepili notranje komuniciranje o učinkoviti rabi energije na intranetnih straneh družbe in skupine. Ključen gradnik ozaveščanja ostaja enourno usposabljanje – energetsko-okoljska osnovna šola. V okviru usposabljanja s področja varstva pri delu in požarnega varstva ga je enkrat v treh letih deležen vsak zaposleni v Telekomu Slovenije in družbah GVO, TSmedia in Avtenta. V letu 2013 uvedeno elektronsko usposabljanje z energetsko-okoljskega področja smo v letu 2014 še nadgradili s preverjanjem znanja. Še naprej podpiramo projekt Ekokviz, namenjen izobraževanju osnovnošolcev na področju okolja, narave in ekologije.

V letu 2014 smo ponovno zabeležili povečan interes poslovnih uporabnikov za certifikate kakovosti. Dokazila o pridobljenih certifikatih smo tako priložili okoli 50 zahtevkom za ponudbo ali vprašalnikom. Opazen je porast zanimanja za okoljski certifikat ISO 14001, imeli pa smo tudi prvo povpraševanje po certifikatu za varnost pri delu OHSAS 18001. Poizvedb zasebnih uporabnikov skoraj ni bilo.

Naš strateški cilj, usposobljenost za prijavo na ocenjevanje poslovne odličnosti po zahtevnem EFQM-modelu do konca leta 2015, ostaja uresničljiv.

Redno in pregledno poročanje regulatorjem in drugim državnim organom (ARSO, SURS, CURS/FURS, APEK, ETNO, Intrastat) je pomemben del naših energetskih in okoljskih aktivnosti. Na oddana poročila v letu 2014 nismo prejeli pripomb. V letu 2014 v Telekomu Slovenije nismo prejeli kazni zaradi kršitev okoljske zakonodaje.91

90 GRI G4-DMA
91 GRI G4-DMA, G4-EN29