Pregled izvedbe energetskih in okoljskih ciljev v Telekomu Slovenije 201492

Ocena uspešnosti izvajanja energetskih in okoljskih ciljev 2014

ZAVEZA I: Zmanjšujemo porabo energije in emisije v okolje
Okvirni cilj A: zmanjšanje porabe električne energije do 31. 12. 2015 za 7 % (v kWh; izhodiščno leto 2009). Med letom dopolnjeno s procesnim ključnim kazalnikom poslovanja družbe: –2% glede na leto 2013 (doseženo).
Izvedbeni cilji Rok Ocena in komentar
A1. Sistem EM/CSRE(V) operabilen – zajete vsaj 90 % porabe. 30. 10. 2014 Osnovne zahteve izpolnjene – potrebne še
dodelave za optimizacijo učinkov.
A2. Vgradnja analizatorjev ob vsaki predelavi električnih priključkov: cilj 2014 – 20 lokacij (dodatno poraba klimatskih naprav). Fazni pristop (fazni
mejnik 31. 12. 2014)
Vključenih okoli 60 analizatorjev – večletna naloga se nadaljuje v 2015 z manjšim obsegom.
A3. Ureditev klimatizacije v sistemih enostavnega prezračevanja na manj toplotno obremenjenih lokacijah: cilj 2014 – 5 lokacij. Fazni pristop (fazni
mejnik 31. 12. 2014)
Izvedenih približno 50 manjših ureditev klimatizacije na baznih postajah. Večletna naloga – se nadaljuje v 2015 v manjšem obsegu.
A4. Zamenjava okvarjenih klimatskih naprav z energetsko učinkovitejšimi. Fazni pristop (fazni mejnik 31. 12. 2014) Zamenjanih okoli 100 v 2014 – se nadaljuje v 2015.
A5. Identifikacija in izločitev/zmanjšanje priključne moči tehnološko nepotrebne opreme in odjemnih mest – min. 3 lokacije/ leto. Fazni pristop (fazni mejnik 31. 12. 2014) Izvedeno predvsem na lokacijah, kjer se ločujemo od sistema Pošte Slovenije, dodatno ukinitev prostora in odjemnega mesta TSmedia Stegne.
A6. Dvig mejnih vrednosti temperature v ključnih tehnoloških prostorih. Faza 3 – nadzor izvajanja. 30. 6. 2014 Dosedanje aktivnosti uspešno zaključene –
potreben nadaljnji nadzor izvajanja.
A7. Pospešena virtualizacija strežnikov. Fazni cilj 31. 12. 2014 Proces se nadaljuje – stopnja virtualizacije presegla 67 %.
Okvirni cilj B: izboljšanje učinkovite rabe goriva za vozni park za 5 % do 31. 12. 2015 (l/100 km, izhodiščno leto 2009)
B1. Zmanjšanje števila službenih vozil za 2 % glede na stanje 31. 12. 2011. 31. 12. 2014 Število vozil, je glede na leto 2013, manjše za 1 %. V primerjavi z 2011 se je število vozil zmanjšalo za 7 % glede na leto 2014. (V 2011 ni bila upoštevana pripojitev družbe Mobitel).
B2. Zmanjšanje števila kilometrov službenih vozil za 2 % glede na leto 2011. Fazni pristop (fazni mejnik 31. 12. 2014) Število prevoženih kilometrov, v primerjavi z letom 2013, večje za 2 %. Rast je posledica povečane prodaje na terenu in odprave posledic izrednih naravnih razmer v začetku leta (žledolom).
B3. Izboljšanje starostne strukture voznega parka; povprečna starost manjša za tri mesece glede na stanje 1. 7. 2011. 31. 12. 2014 Pomlajevanje je počasnejše zaradi organizacijskih sprememb v posameznih letih in manjših ciklov zamenjave vozil.
B4. Opredelitev kriterijev za nakup vozil po rednem postopku (max. 160 gCO2eq /km). 31. 12. 2014 Cilj izpolnjen.
B5. Optimizacija dostav na skupne lokacije – faza 3. 31. 12. 2014 Izpolnjeno – racionalizacija dostav na
posamezne lokacije.
B6. Celostna analiza učinkov in nadaljnji razvoj prevozov s kombijem med lokacijami. 1. 9. 2014 Analiza izvedena – prevozi dopolnjeni z lokacijami Vojkova 58 in Litostrojska.
B7. Nadgradnja analitike in spremljanja stroškov voznega parka ter takojšnje ukrepanje ob ugotovljenih večjih odstopanjih. 1. 11. 2014 Poročilni sistem v analitične namene v letu 2014 nadgrajen. Sedaj že spremljamo večja odstopanja in izvajamo ukrepe.
ZAVEZA II: zmanjšujemo količino neselektivno zbranih odpadkov in emisije
Okvirni cilj C: Zmanjšanje količine mešanih komunalnih odpadkov za 10 % do 31. 12. 2015 (izhodiščno leto 2009)
C1. Izločitev še 10 lokacij, kjer ni komunalnih odpadkov, iz sistema zbiranja. 31. 12. 2014 Cilj izpolnjen 60 % – več občin sprejelo odloke, ki močno otežujejo realizacijo.
C2. Izvedba zavarovanja/zamreženja dveh ekoloških otokov v 2014. 31. 12. 2014 Prenos v cilje 2015 – ni bilo sredstev v 2014.
C3. Uvedba fiksne povratne transportne embalaže – faza 3. Fazni pristop (fazni mejnik 31. 12. 2014) Izvedeno, se zaključi.
Okvirni cilj D: doseči 100 % priključenost sanitarnih odpadnih voda na javne kanalizacijske sisteme do 31. 12. 2015 ter obvladovanje stroškov in porabe vode
D1. Izdelava akcijskega plana za področje javne kanalizacije in individualnih čistilnih naprav. 30. 9. 2014 Plan pripravljen (zakonodajni rok 2017).
D2. Posodobitev evidence lokacij, ki niso
priključene na javno kanalizacijsko omrežje.
1. 12. 2014 Evidenca v SUN narejena.
D3. Preveritev razpoložljivosti/ažurnosti dokumentacije oljnih lovilcev. 1. 11. 2014 Deloma izvedeno, del aktivnosti v teku.
Okvirni cilj E: Zagotavljanje polne varnosti pri ravnanju z nevarnimi snovmi (zmanjšanje nevarnosti razlitij ipd.)
E1. Nabava in vzdrževanje brezhibnosti opreme za ukrepanje v primerih razlitij nevarnih snovi. Stalna naloga Vse znane potrebe izpolnjene.
E2. Menjava klasičnih baterij rezervnega napajanja z ventilsko reguliranimi sistemi – 1 lokacija + redno vzdrževanje obstoječih. Fazni pristop (fazni mejnik 31. 12. 2014) Cilj izpolnjen (Krško). V 2015 niso predvidene dodatne zamenjave.
E3. Prenova dokumentacije cistern, oljnih
lovilcev, hidrantov in kanalizacij.
30. 9. 2014 Cisterne – 17 lokacij, ostali segmenti manj. Ni še dokončano na vseh lokacijah.
E4. Zamenjava vseh preostalih klimatov »F22« z okoljsko prijaznejšimi (regulativa). 30. 12. 2014 V zaključevanju – zamenjujejo se ob okvarah. Aktivnosti tudi še v 2015..
Okvirni cilj F: Zmanjšanje emisij hrupa in emisij v ozračje prek posodabljanja tehnoloških naprav
F1. Posodabljanje agregatov – 1 nov v 2014/15. Zmanjševanje emisij in hrupa pod ravnmi, ki zahtevajo okoljevarstvena dovoljenja; ukinitev na 2 lokacijah ter nadzor nad dodatnimi. 30. 12. 2014 1 nov (Brežice), nadzor nad 10 dodatnimi.
Ukinitev ni bilo, saj so se tudi stari pokazali kot
koristni ob pomladanskem žledu.
F2. Energetski pregledi (2014: strokovni pregledi za 4 zgradbe – posnetek stanja in analiza; okrepljeno spremljanje realizacije ukrepov). Fazni pristop (fazni
mejnik 31. 12. 2014)
Izvedenih več energetskih pregledov kot
načrtovano, skupaj 56 v 3 letih.
F3. Priprava potrebnih energetskih izkaznic za objekte Telekoma Slovenije. Fazni pristop (fazni mejnik 31. 12. 2014) Ni dokončano za vse lokacije za prodajo in dolgoročni najem. Cilj tudi v 2015.
F4. Določitev in ureditev lokacij, kjer so mogoči prihranki pri ogrevanju (izklop centralnega ogrevanja brez dodatnih investicij, dokončanje akcije s Pošto Slovenije) Fazni pristop (fazni mejnik 31. 12. 2014) Izvedeno na dveh lokacijah (Litija in Nova
Gorica Kidričeva), v teku na lokacijah Šempeter
in Velenje. Aktivnosti tudi še v 2015, saj
je dinamika soodvisna od investicij Pošte
Slovenije.
F5. Izdelava posnetka stanja zunanje razsvetljave. Fazni pristop (fazni mejnik 31. 12. 2014) Poročilo posnetka ni dokončano – sredstva za zamenjave pred podaljšanim zakonskim rokom so zagotovljena (Kranj in Dragomer končano; v teku Celje Golovec, Koper, Vojkova).
Drugi cilji sistema v letu 2013*
G0. Alokacija stroškov energentov po nosilcih – povzročiteljih. 31. 12. 2014 Potrebna sistemska rešitev, zato prenos cilja v 2015 (izvedba je v teku).
G1. Požarno varstvo: izvedba meritev in prenova dokumentacije strelovodov in napeljav. Fazni mejnik 31. 12. 2014 Intenzivno delo na terenu (Ljubljana, Maribor), potrebne nadaljnje aktivnosti na velikih lokacijah (meritve, ki potečejo v 2015).
G2. Prenova okoljskega komunikacijskega
plana ter sodelovanje v vsaj 3 okoljskih
akcijah z zunanjimi izvajalci.
31. 12. 2014 Okrepljeno energetsko in okoljsko
komuniciranje: več elektronskih objav.
G3. Izvedba okoljskih usposabljanj – v 2014 najmanj 2 seminarja v lastni režiji in 400 sodelavcev skupine na »energetsko-okoljski osnovni šoli – EOOŠ«. 31. 12. 2014 Letno srečanje s seminarjem, več namenskih seminarjev po sektorjih in službah. EOOŠ v okviru obveznih usposabljanj za VPD/PV.
G4. Evidenca lokacij v SAP – dograditev, tehnična dokumentacija, kolokacije, solastništva ter lokacije prejšnjega Mobitela. 30. 6. 2014 Aplikacija ni dokončana. Potrebna sistemska odločitev med možnimi rešitvami.
G5. Eksplozijski prostori – zaključek operativnih aktivnosti za vse lokacije in usposabljanja. 30. 4. 2014 Manj kot 10 lokacij s klasičnimi baterijami – število še pada.
G6. Požarne lopute – pregled in evidenca stanja po lokacijah, ureditev pogodbenih razmerij, sanacija po inšpekcijskih pregledih. Fazni pristop (fazni mejnik 31. 12. 2014) Veliko aktivnosti (Maribor, Nova Gorica, Ljubljana – 4 lokacije). Potrebno redno vzdrževanje, zato cilj ostaja odprt.

* Cilji, ki niso neposredno povezani z SURE/O, vendar se zaradi učinkovitosti izvedbe vodijo z istim mehanizmom kot energetski in okoljski cilji.

  Cilj dosežen
  Cilj delno dosežen
  Cilj ni dosežen
  Cilj opuščen

92 GRI G4-EN6