Izobraževanje in razvoj kadrov74

Ključ do uspeha vsakega podjetja so strokovno usposobljeni, kompetentni, inovativni, zadovoljni in zavzeti zaposleni, k čemur stremimo tudi na področju izobraževanja in razvoja kadrov v Skupini Telekom Slovenije. V času splošnega varčevanja in hitrega tehnološkega razvoja ter posledično velikega števila novih produktov in storitev na trgu je njihova proaktivnost še toliko bolj pomembna. 

Imamo dobro razvit in delujoč interni sistem prenosa znanja, ki bo tudi v prihodnje ena poglavitnih točk našega razvoja. Interni predavatelji so večinoma strokovnjaki in specialisti s področja informacijskih tehnologij in prodaje, svoje znanje pa prenašajo tudi posrednikom in drugim podjetjem ter strokovnim krogom v Sloveniji in tujini.

V naših izobraževalnih programih:

  • sledimo razvoju predvsem na področju informacijsko-komunikacijskih tehnologij,
  • spodbujamo strokovnjake k pridobivanju določenih certifikatov, ki predstavljajo dodano vrednost družbe in zaposlenih,
  • povečujemo interni prenos znanja,
  • ustrezno usposabljamo interne predavatelje, da bodo še bolj uspešni in učinkoviti pri podajanju svojega znanja,
  • spodbujali pomen zavzetosti in motiviranosti zaposlenih za visoko kakovost na vseh področjih,
  • posodabljamo sistem ciljnega vodenja ter
  • posebno pozornost namenjamo perspektivnim in ključnim kadrom.

Letos je bilo v procese izobraževanja in usposabljanja vključenih nekaj več zaposlenih kot leto prej, in sicer 85,5 % (77,4 % v 2013). 79,9 % vseh izobraževanj in usposabljanj je bilo internih. Ta so bila posebej prilagojena našim delovnim posebnostim in potrebam ter časovno, cenovno in krajevno ugodnejša. V izobraževanje je bilo vključenih 72 % moških in 28 % žensk, kar ustreza razmerju med spoloma, saj pri izobraževanju izhajamo iz potreb delovnega mesta in ne delamo razlik po spolu.75

̌Število ur izobraževanja se zaradi zmanjševanja skupnih neposrednih stroškov izobraževanj na ravni skupine že nekaj let zmanjšuje (za 5 %), prav tako tudi povprečno število ur izobraževanja na zaposlenega (za 4 %). 

Ključni podatki o izobraževanju zaposlenih v Skupini Telekom Slovenije

  Skupina Telekom Slovenije Telekom Slovenije
  2012 2013 2014 Indeks 14/13 2012 2013 2014 Indeks 14/13
Število udeležencev izobraževanja 4.263 3.548 3.847 108 2.634 2.566 2.596 101
Število ur izobraževanja 135.531 109.380 103.454 95 94.140 70.344 76.055 108
Delež zaposlenih, vključenih v izobraževanje 90,2 % 77,4% 85,5% 110 90,8% 88,9% 95,0% 107
Povprečno število ur izobraževanja na zaposlenega 28,7 23,9 23,0 96 34,2 24,4 27,6 113

 

Struktura izobraževalnih področij

Največji poudarek smo namenili vsebinam s področja informacijsko-telekomunikacijskih tehnologij, prodaje ter poslovnega komuniciranja in poslovnih veščin. Tudi varovanju osebnih podatkov naših uporabnikov namenjamo posebno skrb, zato smo v Telekomu Slovenije v letu 2014 med drugim izvedli osem delavnic s področja varnostne kulture, opravljenih je bilo skupno 188 ur izobraževanja, v družbi One pa 192 ur.77

Struktura izobraževanja po področjih je razvidna iz spodnje slike.

Struktura izobraževanja po področjih v letu 2014

Ključni in perspektivni kadri

Sistem identifikacije in upravljanja perspektivnih in ključnih kadrov je v družbi Telekom Slovenije vzpostavljen že več let. Že v letu 2013 smo kot ključne kadre identificirali 11 % zaposlenih, od tega je bilo 1,3 % mladih perspektivnih kadrov. V letu 2014 seznama nismo spreminjali. Za vodje služb smo izvedli treninge s poudarkom na dveh področjih: identiteta vodje in vodja kot coach. Perspektivni kadri so mlajši zaposleni s prepoznanim visokim razvojnim potencialom, za katere smo organizirali sklop delavnic z naslovom Strast za rast. 

Izvajali smo tudi program kroženja perspektivnih kadrov med različnimi organizacijskimi enotami. V maju so ga zaključili štirje zaposleni, septembra pa so začeli kroženje naslednji štirje zaposleni. Za januar 2015 je predviden začetek že za tretjo četverico. 

Ključne kadre so po enaki metodologiji kot v Telekomu Slovenije v letu 2012 identificirali tudi v družbi TSmedia, zaradi številnih organizacijskih sprememb pa ga v tem letu niso nadgradili. V družbi One je bilo v letošnjem letu identificiranih kot ključnih kadrov 11 % zaposlenih. 

Vseživljenjsko izobraževanje, štipendije in pridobivanje novih kadrov78

V Skupini Telekom Slovenije podpiramo poglabljanje strokovnih znanj in zato zaposlenim financiramo študij ter jim omogočamo plačano odsotnost za pripravo na študijske obveznosti. Pogodbo za pridobitev višje stopnje izobrazbe je imelo konec leta 2014 podpisano 39, leta 2013 pa 66 zaposlenih. ena zaposlena opravlja volontersko sodniško pripravništvo. 

Ob koncu leta v Skupini Telekom Slovenije nimamo sklenjene nobene pogodbe o štipendiranju. V letu 2013 smo štipendirali 11 dijakov oz. študentov, enega med njimi, ki je v letu 2014 zaključil študij, smo tudi zaposlili. Z enim štipendistom smo pogodbo razdrli, saj mu ni uspelo zaključiti študija in zato vrača nakazila štipendij. Dva študenta sta v zaključni fazi študija. 

Motivacija zaposlenih

Zaposlene, ki pri doseganju zastavljenih ciljev bistveno odstopajo od povprečja, v Telekomu Slovenije materialno in nematerialno nagrajujemo. Materialne nagrade izplačujemo v skladu s podjetniško kolektivno pogodbo in drugimi internimi akti. individualno nagrajevanje je pogojeno z doseganjem osebnih ciljev (stimulacija, nagrade in življenjsko zavarovanje), skupinsko nagrajevanje zaposlenih pa je odvisno od doseženih poslovnih rezultatov. 

S številnimi nematerialnimi oblikami nagrajevanja spodbujamo zadovoljstvo in motiviranost za delo zaposlenih. Te nagrade vključujejo izobraževanje po izbiri zaposlenega, plačano odsotnost z dela, tečaje tujega jezika, obdarovanje otrok in prvošolčkov, obiske strokovnih sejmov, članarine v strokovnih združenjih itd. Prav tako imajo zaposleni možnost porabe izrednega neplačanega dopusta po dogovoru z vodjo, če to omogoča delovni proces. Ob vrnitvi z daljše bolniške odsotnosti imajo zaposleni možnost preventivnega in rekreativnega zdravljenja v zdravilišču. 

Zaposleni za nedoločen in določen čas imajo enake ugodnosti, razen v primeru plačevanja premije prostovoljnega pokojninskega zavarovanja, ki se novozaposlenim začne plačevati po enem letu zaposlitve. Premijo po prvem letu delovnega razmerja plačujemo zaposlenim v družbah Telekom Slovenije, GVO, TSmedia in Avtenta. Znesek vplačila znaša 5,844 % od določene osnove, razen za Avtento, ki ima fiksno premijo v višini 26,70 evra. 79

Družbe izven Slovenije plačujejo svojim zaposlenim obvezne prispevke za pokojninsko zavarovanje v skladu z lokalno zakonodajo, premij za dodatno pokojninsko zavarovanje pa jim še ne vplačujejo. 

Osnovna plača zaposlenega v Telekomu Slovenije je enaka vrednosti plačnega razreda delovnega mesta, za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi, in ni odvisna od spola, lokacije ali dejavnosti. 80

Strokovna knjižnica

V naših knjižnicah je skupno več kot devet tisoč enot knjižnega gradiva s področja telekomunikacij, informatike, ekonomije, prava, menedžmenta in drugih ved. Od tega je 72 % knjig, 21 % serijskih publikacij in standardov ter 7 % e-gradiv. Najobsežnejšo strokovno knjižnico ima matična družba. knjižnico, ki je na voljo vsem zaposlenim, imata tudi družbi One in Ipko. 

Knjižnica Telekoma Slovenije je od leta 1992 članica Virtualne knjižnice Slovenije Cobiss. knjižni fond se je povečal za 85 knjig, 119 naslovov serijskih publikacij in standardov ter 93 enot e-gradiv. Nakupe poslovne in strokovne literature vse bolj nadomešča medknjižnična izposoja iz domačih in tujih knjižnic. Urejeno je bilo članstvo v 47 strokovnih združenjih, 45 individualnih članarin in dostop do 19 strokovnih podatkovnih baz in servisov. V tem letu smo 712 uporabnikom posredovali 2.696 publikacij. 

Sodelovanje z raziskovalnimi institucijami

Z namenom doseganja najboljših rezultatov pri razvoju novih storitev, vsebin, poslovnih praks ter razvoja in upravljanja tehnološko naprednih omrežij sodelujemo z različnimi raziskovalnimi in izobraževalnimi institucijami. Več o tem v točki 2.7.1 Raziskave in razvoj storitev.

Tudi odvisne družbe na območju jugovzhodne evrope sodelujejo z univerzami, inštituti in raziskovalnimi organizacijami v svojih okoljih, predvsem družbi One in Ipko. 

74 GRI G4-DMA
75 GRI G4 LA9
76 GRI G4-LA9
77 GRI G4-HR2
78 GRI G4-LA10
79 GRI G4-LA2
80 GRI G4-DMA, G4-LA13