Kodeks poslovne etike61

Temeljni dokument, ki opredeljuje delovanje v družbi Telekom Slovenije, je kodeks poslovne etike. Kodeks določa načela in pravila, po katerih se ravnajo zaposleni, člani nadzornega sveta in druge osebe, ki opravljajo delo v družbi. Svoje kodekse poslovne etike imajo tudi druge družbe v skupini. kodeks med drugim vključuje načela etičnega delovanja, odnose med zaposlenimi, do delodajalca, uporabnikov, delničarjev in širše skupnosti, varovanje informacij in podatkov ter načela komuniciranja. Predstavlja standard delovanja, upravljanja in vodenja matične družbe ter drugih družb v skupini. kodeks je dostopen na www.telekom.si/o-podjetju/kodeks-poslovne-etike.pdf

V Skupini Telekom Slovenije spoštujemo dostojanstvo zaposlenih in zavračamo vse oblike posredne ali neposredne diskriminacije, ki jih opredeljuje kodeks. Obstoja možnosti otroškega ali prisilnega dela nismo prepoznali pri nobeni dejavnosti družb skupine, prav tako ne pri naših dobaviteljih.62

Zagotavljanje enakih možnosti za zaposlene ne glede na osebne okoliščine prav tako sodi med načela politike upravljanja Telekoma Slovenije. Mehanizmi za ugotavljanje morebitne diskriminacije so določeni v posameznih kodeksih poslovne etike matične družbe in odvisnih družb. V letošnjem letu je bil sprejet Pravilnik o preprečevanju in odpravljanju mobinga tudi v družbi  Avtenta.

V družbi One so z namenom preprečevanja diskriminacije dosledno določeni delovni postopki, prav tako pa imajo posebej usposobljeno komisijo za obravnavo morebitnih prijav mobinga. V družbi ipko so mehanizmi določeni v kodeksu ravnanja, vzpostavljen pa je tudi e-poštni naslov, kamor je mogoče posredovati zaupne pritožbe o tem. 

V družbah skupine v tem letu ni bilo zabeleženih primerov pritožb zaradi diskriminacije.63

61 GRI G4-56, G4-DMA
62 GRI G4-HR5, G4-HR6
63 GRI G4-HR3