Organizacijska klima, zadovoljstvo in kultura zaposlenih

Merjenje organizacijske klime za celotno Skupino Telekom Slovenije smo jeseni izvedli že peto leto zapored. Družba Primo je nazadnje merjenje izvedla konec leta 2012. Primerjava z rezultati v predhodnem letu kaže povišanje povprečne ocene za 0,02 točke, in sicer s 3,64 na 3,66.

Nižanje skupnega indeksa je bilo opaziti v večini družb, najnižji je bil v Avtenti (3,26) in GVO (3,33). V dveh družbah v jugovzhodni Evropi pa je bil višji, in sicer v družbah Ipko (povišanje za 0,05) in One (za 0,18).

Odzivnost zaposlenih v raziskavi o merjenju klime je bila na nivoju leta 2013, saj je anketne vprašalnike v vseh družbah skupine izpolnilo 3.013 zaposlenih, kar je 67,8 % (68 % v letu 2013).

Spremembe organizacijske klime v obdobju 2010–2014

Družba 2014 2010 2011 2012 2013 Sprememba 2014-2013
Telekom Slovenije 3,69 3,71 3,67 3,71 3,76 -0,07
GVO 3,33 3,29 3,30 3,61 3,36 -0,03
Avtenta 3,26 3,38 3,46 3,63 3,66 -0,40
TSmedia 3,49 3,36 3,42 3,42 3,62 -0,13
Družba 2014 2010 2011 2012 2013 Sprememba 2013-2014
Blicnet 3,56 3,36 3,33 3,62 3,57 -0,01
Ipko 3,69 3,56 3,56 3,76 3,64 +0,05
One 3,60 3,49 3,08 3,23 3,42 +0,18

 

Zadovoljstvo zaposlenih

Tudi povprečna ocena zadovoljstva zaposlenih se je v primerjavi z letom 2013 malenkost znižala, in sicer s 3,77 na 3,72. Padec zadovoljstva ocenjujemo kot posledico splošnega slabšanja razmer v državi in nadaljnje racionalizacije stroškov na vseh področij, tudi na področju dela. Rezultate raziskave so direktorji in vodje organizacijskih enot predstavili svojim sodelavcem. O njih so se pogovorili in pripravili akcijske načrte za ukrepanje na področjih, kjer se je pokazalo, da rezultati odstopajo od povprečja. Poleg tega smo sprejeli akcijske načrte, ki bodo pripomogli k dvigu zadovoljstva zaposlenih. 

Zaposleni so se z rezultati raziskave na ravni družbe seznanili tudi prek intraneta.

Letni ocenjevalni razgovori81

V Skupini Telekom Slovenije že več let izvajamo ciljno vodenje. Letni ocenjevalni razgovori z zaposlenimi so tako tudi v letu 2014 potekali v večini družb. Razgovori so vključevali oceno doseganja ciljev in delovne uspešnosti zaposlenih, postavitev ciljev za tekoče leto ter načrt izobraževanja in razvoja zaposlenih.

Letni ocenjevalni razgovori v družbah v Sloveniji so bili opravljeni z vsemi zaposlenimi, razen z delavci na daljši bolniški in porodniški odsotnosti, z novozaposlenimi in prerazporejeni delavci ter z delavci v postopku prenehanja delovnega razmerja. Glede na spol je bilo razmerje podobno kot pri strukturi zaposlenih.

Z namenom povečanja dodane vrednosti sistema ciljnega vodenja smo pripravili predlog njegove posodobitve in izvedli predstavitvene delavnice za vodje. Posodobljeni sistem bomo vpeljali v letu 2015. 

81 81 GRI G4-LA11