Struktura zaposlenih64

V Skupini Telekom Slovenije je bilo na 31. 12. 2014 skupno 4.431 zaposlenih od tega 3.366 v Sloveniji. Število zaposlenih se je zmanjšalo za 3 % predvsem zaradi prekinitev delovnih razmerij iz poslovnega razloga in zaradi upokojitev. V Sloveniji se je struktura zaposlenih nekoliko spremenila zaradi organizacijskih sprememb. Fluktuacija za leto 2014 znaša za Skupino Telekom Slovenije 6,5 %, za družbe v Sloveniji pa 6,9 %, kar je nekoliko več kot v primerjavi z letom prej (4,4 %), in sicer predvsem zaradi večjega števila odhodov iz Telekoma Slovenije.

Struktura zaposlenih po družbah v Skupini Telekom Slovenije65

po stanju na zadnji dan obdobja 31. 12. 2012
prilagojeno*
31.12.2013 31.12.2014 Sprememba v letu 2014 Ind
14/13
SLOVENIJA 3.616 3.571 3.366 –205 94
Telekom Slovenije 2.926 2.887 2.749 -138 95
Druge družbe v Sloveniji 690 684 617 -67 90
 
TSmedia
140 103 90 -13 87
 
Avtenta
60 52 44 -8 85
 
GVO
394 437 394 -43 90
 
Soline
96 92 89 -3 97
JUGOVZHODNA EVROPA 1.108 1.1015 1.065 50 105
 
Ipko - Kosovo
488 482 524 42 109
 
Družbe v Makedoniji
437 423 420 -3 99
Druge družbe JVE 183 110 121 11 110
 
Blicnet - BiH
103 110 121 11 110
 
Primo - Albanija
80 0 0 0  
SKUPINA TELEKOM SLOVENIJE 4.724 4.586 4.431 -155 97

 

*Podatki za leto 2012 so zaradi primerljivosti z letom 2013 prilagojeni organizacijski strukturi po prenosu dela dejavnosti Avtente in TSmedie na Telekom Slovenije, ki je bila sicer izvedena aprila 2013. Družba GVO Telekommunikation GmbH izvaja dela v Nemčiji z delavci GVO in od 1. julija 2014, ko je zaključila obsežnejši projekt v severozahodni Nemčiji, nima zaposlenih.

Število novo zaposlenih po starostnih razredih66

  Skupina Telekom Slovenije Telekom Slovenije Druge družbe v Sloveniji Družbe v juhovzhodni Evropi
Starostni razred Prihodi Odhodi Prihodi Odhodi Prihodi Odhodi Prihodi Odhodi
00-30 93 73 7 10 26 26 60 37
31-40 56 84 7 41 3 28 46 15
41-50 4 56 2 25 0 26 2 5
51-60 1 84 1 69 0 14 0 1
61-65 0 12 0 10 0 2 0 0
Skupaj 154 309 17 155 29 96 108 58

 

Pogodbe o zaposlitvi na podlagi kolektivne pogodbe oz. tipske pogodbe o zaposlitvi ima v Skupini Telekom Slovenije sklenjenih 98,1 % zaposlenih. Preostalih 1,9 % delavcev, ki predstavljajo predvsem vodstvene delavce, ima pogodbe izven sistema kolektivne pogodbe.67

Delež zaposlenih glede na tip pogodbe68

na dan 31. 12. 2014 Skupina Telekom Slovenije Telekom Slovenije Druge družbe v Sloveniji Druge družbe v jugovzhodni Evropi
Delavci po kolektivni pogodbi 98,1 % 98,1 % 98,5 % 97,7 %
Delavci izven sistema kolektivne pogodbe 1,9 % 1,9 % 1,5 % 2,3 %
Skupaj 100 % 100 % 100 % 100 %

 

Zaposleni glede na vrsto zaposlitve in spol69

Za nedoločen čas je v Skupini Telekom Slovenije zaposlenih 85 % delavcev, za določen čas pa 15 %. V Sloveniji so za določen čas zaposleni predvsem delavci, ki nadomeščajo odsotnosti ali jih zaposlimo zaradi začasno povečanega obsega dela. Od skupno 2.749 zaposlenih v Telekomu Slovenije jih je bilo 44 zaposlenih za določen čas. V družbah v tujini je delavcev, zaposlenih za določen čas, več kot v Sloveniji, kar je odraz zakonodaje posamezne države in politike zaposlovanja družbe. 

Delež zaposlenih glede na vrsto pogodbe70

na dan 31. 12. 2014 Skupina Telekom Slovenije Telekom Slovenije Druge družbe v Sloveniji Druge družbe v jugovzhodni Evropi
Za nedoločen čas 85 % 98,4 % 88,2 % 48,5 %
Za določen čas 15 % 1,6 % 11,8 % 51,5 %
Skupaj 100 % 100 % 100 % 100 %

 

Na ravni skupine je zaposlenih 65,7 % moških in 34,3 % žensk. Po posameznih družbah se to razmerje razlikuje tudi glede na njihovo dejavnost. V Sloveniji prevladuje moška populacija, v družbah v tujini pa je razmerje skoraj izenačeno.71

Na ravni skupine prevladujejo zaposlitve za polni delovni čas (97,7 %), manjši delež zaposlenih (2,3 %) pa dela s skrajšanim delovnim časom.72

Zaposleni v Skupini Telekom Slovenije, ki se upokojijo, so upravičeni do odpravnine skladno z veljavno pozitivno zakonodajo in z določili kolektivne pogodbe, kjer je ta v veljavi. Za zaposlene pred upokojitvijo v Telekomu Slovenije ne izvajamo posebnih programov izobraževanja, v večini drugih družb pa zaradi nizke povprečne starosti zaposlenih tovrstni programi niso potrebni.73

Izobrazbena struktura zaposlenih

izobrazbena struktura zaposlenih je bila na ravni skupine konec leta nekoliko spremenjena, manj je bilo zaposlenih s I.–IV. stopnjo izobrazbe (za 30 % manj). kot že več let pa se povečuje število zaposlenih s VI. in VIII. stopnjo izobrazbe. 

Zaposlovanje invalidov

V skupini je bilo konec leta zaposlenih 129 invalidov različnih kategorij. Med invalidi jih 45 % dela za polni delovni čas, drugi pa skrajšani delovni čas. Večina naših družb v Sloveniji redno presega zakonsko določeno kvoto zaposlovanja invalidov, kar je rezultat naše dejavne skrbi za omogočanje nadaljnje zaposlitve invalidnim sodelavcem. Telekom Slovenije in GVO sta ponovno presegla kvoto, ki za informacijsko in komunikacijsko dejavnost znaša 2 odstotka, za gradbeništvo pa 3 odstotke. Družbi sta bili zato upravičeni do nagrade, ki znaša 25 odstotkov minimalne plače na mesec za vsakega zaposlenega invalida nad predpisano kvoto. Družbe v tujini nimajo sistema nagrad za preseganje kvote invalidov. 

Število zaposlenih glede na kazalnik FTE

V Skupini Telekom Slovenije spremljamo tudi kazalnik FTe (full time employee), ki predstavlja število zaposlenih iz ur. Vse opravljene in plačane ure v breme družbe se delijo s planiranim letnim fondom ur. Na ta način spremljamo FTe zaposlenih, študentov in najetih delavcev (zaposlitvene agencije). 

Število zaposlenih glede na kazalnik FTE (povprečno v obdobju)

povprečno v obdobju 2014 2012 2013 Sprememba v letu 2014 Indeks
14/13
1. Število polno zaposlenih delavcev (FTE) iz rednega dela 3.722 3.808 3.742 -20 99
2. Število polno zaposlenih delavcev (FTE) iz nadur 70 57 51 19 136
3. Število polno zaposlenih delavcev iz nerealiziranih ur (FTE) - (letni dopust, prazniki, vse vrste izobraževanj, izredno plačan dopust, bolniška v breme podjetja) 698 718 714 -16 98
I. Skupaj (1 + 2 + 3) 4.490 4.583 4.507 17 100
II. Preračun realiziranih ur študentov v FTE 159 310 155 4 102
III. Preračun realiziranih ur zaposlenih prek zaposlitvenih agencij v FTE 103 149 115 -12 90
Skupaj ( I + II + III) 4.752 5.042 4.778 26 99

 

64 GRI G4-LA1, G4-9
65 GRI G4-1O
66 GRI G4-LA12, G4- LA1
67 GRI G4-11
68 GRI G4-11
69 GRI G4-10
70 GRI G4-10
71 GRI G4-10, G4-LA12
72 GRI G4-10
73 GRI G4-EC3