Varnost in zdravje pri delu83

V Telekomu Slovenije smo izvajali vse ukrepe s področja varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom. izvajali smo redne meritve ekoloških razmer in osvetlitve delovnega okolja na vseh lokacijah, kjer je bilo to potrebno. Zaposleni so se udeležili različnih usposabljanj iz varnosti pri delu, ki smo jih večinoma izvedli v lastni režiji. Usposabljanja so bila s področja poškodb pri delu, požarne varnosti, dela na višini in usposabljanja odgovornih oseb za izvajanje evakuacije. Redno smo pregledovali osebno varovalno opremo in nadzirali njeno uporabo.

V letu 2014 smo še nadgrajevali portal za zdravje Modro jabolko. Zaposlene prek portala obveščamo o preventivnih pregledih in cepljenjih proti različnim nevarnim boleznim ter o aktualnih zdravstvenih vsebinah. Promoviramo tudi zdrav način življenja z objavo koristnih člankov ter informacij o gibanju in zdravi prehrani.

Področje varnosti in zdravja pri delu je v Telekomu Slovenije in GVO vključeno v kolektivno pogodbo, prav tako pa ga ureja izjava o varnosti z ocenami tveganj, tudi v družbah, kjer nimajo kolektivne pogodbe. V družbi Telekom Slovenije imamo 6 zaposlenih v formalnih odborih za zdravje in varnost zaposlenih, ki pomagajo svetovati v programih zdravja in varnosti in nadzirati njihovo delovanje.84

V drugih družbah v tujini je to področje urejeno z zakonodajo posameznih držav oz. s politiko poslovanja posameznih družb.

V družbi One so bile izdelane ocene tveganj za posamezna delovna mesta in na osnovi ocene zagotovljena potrebna osebna varovalna oprema. Potekala so tudi izobraževanja iz varnosti pri delu. izobraževanja so potekala tudi v družbah Ipko in Blicnet, v slednji s poudarkom na delu na višini. 

Zdravstveno varstvo

V Telekomu Slovenije in drugih odvisnih družbah v Sloveniji smo v skladu z zakonodajo izvajali preventivne zdravstvene preglede za zaposlene. Za delavce, ki se pri delu zadržujejo v gozdovih, smo nadaljevali akcijo cepljenja proti klopnemu meningoencefalitisu.85 Zanj je bilo manjše zanimanje, kar pripisujemo že obstoječi precepljenosti zaposlenih, ki so izpostavljeni okužbi. Cepljenje proti gripi smo omogočili vsem zaposlenim, čeprav tudi pri tem že več let beležimo upadanje zanimanja. informacije o zdravstvenih temah in preventivi smo posredovali zaposlenim tudi z internim komuniciranjem prek intranetnega portala. Tovrstna cepljenja v družbah v tujini za zdaj še niso sistematično organizirana.

Poškodb pri delu je bilo v primerjavi z letom prej občutno manj, prav tako s tem povezanih izgubljenih delovnih dni ter ur. 

Zdravstveno varstvo in poškodbe pri delu86

  2014 2012 2013 Ind.14/13
Število poškodb pri delu 36 71 44 82
Število izgubljenih delovnih dni 1.090 2.197 1.136 96
Število izgubljenih delovnih ur 8.431 16.267 8.862 95
Število zdravstvenih pregledov 1.124 989 1.690 67
- Predhodni pregledi 588 226 159 370
- Obdobni pregledi 1.060 808 1.536 69
Število cepljenih proti gripi 79 177 116 68
Število cepljenih proti KME 55 281 133 41
Število smrtnih primerov 0 0 0 -

 

V Telekomu Slovenije nimamo zaposlenih z visoko stopnjo poklicnih bolezni.87   

Požarna varnost

V družbah Skupine Telekom Slovenije smo v letu 2014 zabeležili dva manjša požara; na bazni postaji zaradi udara strele in na aparatu za kavo. izdelali smo požarne rede in revidirali načrte evakuacije ter požarne načrte po objektih, kjer je prišlo do pomembnejših sprememb. V vseh objektih so bili pregledani in servisirani gasilniki ter hidrantne mreže, izvedli pa smo tudi več vaj evakuacije iz objektov. Usposabljanje za požarno varnost je sicer sestavni del izobraževanj iz varnosti pri delu. 

83 GRI G4-DMA
84 GRI G4-LA8, G4-LA5
85 GRI IO3
86 GRI G4-LA6
87 GRI G4-LA7